Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Auto Slow Shut. (videozáznam)

Nastavenie možnosti automatickej úpravy rýchlosti uzávierky pri snímaní videozáznamov v prípade, že je objekt tmavý.

  1. MENU (Camera Settings) → [Auto Slow Shut.] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On (východiskové nastavenie):
Použije sa [Auto Slow Shut.]. Pri snímaní na slabo osvetlených miestach sa rýchlosť uzávierky automaticky zníži. Môžete znížiť šum vo videozázname pomocou nízkej rýchlosti uzávierky pri snímaní na miestach so slabým osvetlením.

Off:
Funkcia [Auto Slow Shut.] sa nepoužije. Nasnímaný videozáznam bude tmavší, ako keď sa zvolí [On], ale videozáznamy môžete snímať s plynulejším pohybom a menším rozmazaním objektu.

Poznámka

  • [Auto Slow Shut.] nebude fungovať v nasledujúcich situáciách:
    • Keď je [Movie] v režime snímania nastavený na [Shutter Priority] alebo [Manual Exposure].