Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

AEL w/ shutter (statický záber)

Nastaví sa možnosť pevného nastavenia expozície po stlačení tlačidla spúšte do polovice.

  1. MENU (Custom Settings) → [AEL w/ shutter] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Auto (východiskové nastavenie):
Pevne sa nastaví expozícia po automatickom nastavení zaostrenia, keď stlačíte tlačidlo spúšte do polovice pri nastavení [Focus Mode] na [Single-shot AF].
Keď je [Focus Mode] nastavený na [Automatic AF] a výrobok určí, že sa snímaný objekt pohybuje, alebo v prípade, že snímate sériu záberov, pevne nastavená expozícia sa zruší.
On:
Po stlačení tlačidla spúšte do polovice sa pevne nastaví expozícia.
Off:
Expozícia sa po stlačení tlačidla spúšte do polovice nenastaví pevne. Použite tento režim, keď chcete zaostrenie a expozíciu nastaviť osobitne.
Výrobok neustále nastavuje expozíciu počas snímania v režime [Cont. Shooting] alebo [Spd Priority Cont.].

Poznámka

  • Keď je [Focus Mode] nastavený na [Continuous AF] a [AEL w/ shutter] je [Off] alebo [Auto], clona sa pevne nastaví v momente stlačenia tlačidla spúšte do polovice. Ak sa jas značne zmení počas nepretržitého snímania, uvoľnite tlačidlo spúšte a potom ho znova stlačte do polovice.
  • Obsluha pomocou tlačidla AEL bude mať prednosť pred nastaveniami [AEL w/ shutter].