Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Audio Recording

Nastaví sa možnosť záznamu zvuku pri snímaní videozáznamov.

  1. MENU (Camera Settings) → [Audio Recording] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On (východiskové nastavenie):
Zaznamená sa zvuk (stereofónny).

Off:
Zvuk sa nezaznamená.

Poznámka

  • Zaznamená sa aj hluk objektívu a výrobku v činnosti, keď sa zvolí možnosť [On].