Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

File Number

Voľba spôsobu priraďovania čísel súborov nasnímaným záberom.

  1. MENU(Setup) → [File Number] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Series (východiskové nastavenie):
Aj keď zmeníte záznamový cieľový priečinok alebo vymeníte pamäťovú kartu, tento výrobok bude aj naďalej priraďovať čísla súborom podľa poradia.
(Ak sa na novej pamäťovej karte vyskytuje väčšie číslo súboru, ako má posledný obrazový súbor, priradí sa číslo o jedna vyššie, ako je najväčšie číslo.)

Reset:
Výrobok resetuje čísla, keď sa súbor uloží do nového priečinka a začne priraďovať čísla súborom počnúc od „0001“.
(Keď záznamový priečinok obsahuje nejaký súbor, priradí sa číslo o jedna vyššie ako je najväčšie číslo.)