Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

D-Range Opt. (DRO)

Rozdelením záberu na malé oblasti výrobok analyzuje kontrast svetla a tieňa medzi snímaným objektom a pozadím a vytvorí záber s optimálnym nastavením jasu a gradácie.

  1. MENU (Camera Settings) → [DRO/Auto HDR] [D-Range Opt.].
  2. Zvoľte požadované nastavenie pomocou ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska.

Podrobnosti položky ponuky

D-Range Optimizer: Auto (východiskové nastavenie):
Vykoná sa automatická korekcia jasu.
D-Range Optimizer: Lv1D-Range Optimizer: Lv5:
Optimalizuje sa gradácia nasnímaného záberu pre každú rozdelenú oblasť. Zvoľte úroveň optimalizácie od Lv1 (slabá) do Lv5 (silná).

Poznámka

  • [DRO/Auto HDR] sa pevne nastaví na [Off], keď je režim snímania nastavený na [Sweep Panorama], alebo keď sa použije [Multi Frame NR] alebo [Picture Effect].
  • [DRO/Auto HDR] sa pevne nastaví na [Off], keď sa pri [Scene Selection] zvolia [Sunset], [Night Scene], [Night Portrait], [Hand-held Twilight] alebo [Anti Motion Blur]. Použije sa pevné nastavenie na [D-Range Optimizer: Auto], keď sa zvolia iné režimy v [Scene Selection].
  • Pri snímaní s funkciou [D-Range Opt.] môže byť záber zašumený. Zvoľte vhodnú úroveň po kontrole nasnímaného záberu, hlavne keď zvýrazníte daný efekt.