Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Upozornenia

Zálohovanie pamäťových kariet

V nasledujúcich prípadoch môže dôjsť k poškodeniu údajov. Kvôli ochrane si nezabudnite údaje zálohovať.

 • Keď sa vyberie pamäťová karta alebo sa výrobok vypne počas načítavania alebo zapisovania údajov.
 • Keď sa pamäťová karta použije na miestach vystavených pôsobeniu statickej elektriny alebo elektrickému šumu.

Vytvorenie obrazového databázového súboru

Ak do tohto výrobku vložíte pamäťovú kartu, ktorá neobsahuje obrazový databázový súbor, a zapnete napájanie, výrobok automaticky vytvorí obrazový databázový súbor s použitím časti kapacity pamäťovej karty. Tento proces môže trvať dlhý čas, pričom nie je možné obsluhovať tento výrobok, pokiaľ sa daný proces nedokončí.
Ak sa vyskytne chyba databázového súboru, preneste všetky zábery do počítača pomocou PlayMemories Home a potom naformátujte pamäťovú kartu pomocou tohto výrobku.

Nepoužívajte/neskladujte výrobok na nasledujúcich miestach

 • Na mimoriadne horúcom, studenom alebo vlhkom mieste
  Na miestach, ako sú interiér auta zaparkovaného na slnku, sa telo fotoaparátu môže zdeformovať, čo môže spôsobiť poruchu.
 • Skladovanie na priamom slnečnom svetle alebo blízko vykurovacieho zariadenia
  Telo fotoaparátu sa môže odfarbiť alebo zdeformovať, čo môže spôsobiť poruchu.
 • Na mieste vystavenom pôsobeniu kolísavých vibrácií
 • Blízko magnetického miesta
 • Na piesočnatých alebo prašných miestach
  Dávajte pozor, aby sa do výrobku nedostali piesok ani prach. Môže to spôsobiť poruchu výrobku, pričom v niektorých prípadoch sa daná porucha nedá opraviť.

Prevádzkové teploty

Výrobok je určený na používanie pri teplote od 0°C do 40 °C. Snímanie na miestach s mimoriadne nízkou alebo vysokou teplotou, ktorá presahuje tento rozsah, sa neodporúča.

Kondenzácia vlhkosti

 • Ak sa výrobok prenesie priamo zo studeného na teplé miesto, vnútri alebo na vonkajších častiach výrobku môže skondenzovať vlhkosť. Táto kondenzácia vlhkosti môže spôsobiť poruchu výrobku.
 • Ak dôjde ku kondenzácii vlhkosti, vypnite výrobok a počkajte asi hodinu, kým sa vlhkosť neodparí. Vezmite do úvahy, že ak sa pokúsite snímať s vlhkosťou zostávajúcou vnútri objektívu, nebude možné zaznamenať jasné zábery.

Funkcie dostupné s týmto výrobkom

V tomto návode sú uvedené funkcie zariadení kompatibilných s 1080 60i a zariadení kompatibilných s 1080 50i. Ak chcete skontrolovať, či je tento výrobok zariadenie kompatibilné s 1080 60i alebo zariadenie kompatibilné s 1080 50i, nájdite nasledujúce značky na spodnej časti tohto výrobku.

 • Zariadenie kompatibilné s 1080 60i: 60i
 • Zariadenie kompatibilné s 1080 50i: 50i

Poznámky týkajúce sa používania výrobku na palube lietadla

 • V lietadle nastavte [Airplane Mode] na [On].

Kompatibilita obrazových údajov

Tento výrobok vyhovuje univerzálnemu štandardu DCF (Design rule for Camera File system) zriadenému asociáciou JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

 • Zobrazenie záberov nasnímaných vaším výrobkom prostredníctvom iného zariadenia a zobrazenie záberov nasnímaných alebo upravených pomocou iného zariadenia prostredníctvom vášho výrobku nie sú zaručené.

Poznámky týkajúce sa prehrávania videozáznamov prostredníctvom iných zariadení

 • Tento výrobok využíva MPEG-4 AVC/H.264 High Profile na záznam formátu AVCHD. Z toho dôvodu sa videozáznamy, nasnímané vo formáte AVCHD týmto výrobkom nedajú prehrávať prostredníctvom nasledujúcich zariadení.
  • Iné zariadenia kompatibilné s formátom AVCHD, ktoré nepodporujú High Profile
  • Zariadenia nekompatibilné s formátom AVCHD

  Tento výrobok využíva aj MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile na záznam formátu MP4. Z toho dôvodu prehrávajte videozáznamy nasnímané vo formáte MP4 týmto výrobkom prostredníctvom zariadení s podporou MPEG-4 AVC/H.264.

 • Disky so záznamom s HD kvalitou obrazu (vysoké rozlíšenie) sa dajú prehrávať len prostredníctvom zariadení kompatibilných s formátom AVCHD.
  DVD prehrávače alebo videorekordéry nedokážu prehrať disky s HD kvalitou obrazu, keďže sú nekompatibilné s formátom AVCHD. Rovnako sa môže stať, že DVD prehrávače alebo videorekordéry nemusia vysunúť disky s HD kvalitou obrazu, ktoré obsahujú záznam vo formáte AVCHD.

Monitor a objektív

 • Monitor je vyrobený pomocou technológie s mimoriadne vysokou presnosťou, takže viac ako 99,99 % pixlov je funkčných na účinné použitie. Môže sa však vyskytovať niekoľko nepatrných čiernych bodov a/alebo jasných bodov (bielej, červenej, modrej alebo zelenej farby), ktoré sa nepretržite zobrazujú na monitore. Tieto body sú bežné vo výrobnom procese a žiadnym spôsobom neovplyvňujú zábery.
 • Dlhodobé vystavenie displeja alebo objektívu pôsobeniu priameho slnečného svetla môže spôsobiť poruchu. Dávajte pozor pri umiestňovaní výrobku blízko okna alebo vo vonkajšom prostredí.
 • Netlačte na monitor. Monitor môže stratiť sfarbenie a to môže spôsobiť poruchu.
 • Na chladnom mieste sa na monitore môžu zobrazovať pohybujúce sa obrazy. Nie je to porucha.
 • Ak sa na displeji nachádzajú kvapky vody alebo iné kvapaliny, poutierajte ho mäkkou handričkou. Ak displej zostane mokrý, jeho povrch sa môže zmeniť alebo znehodnotiť. Mohlo by to spôsobiť poruchu.
 • Navyše, displej môže byť spočiatku tmavší ako zvyčajne.
 • Dbajte na to, aby nedošlo k nárazu objektívu ani jeho vystaveniu pôsobeniu sily.

Poznámky týkajúce sa blesku

 • Blesk nezakrývajte prstami.
 • Výrobok neprenášajte za jednotku blesku ani naň nepôsobte nadmernou silou.
 • Ak sa do otvorenej jednotky blesku dostanú voda, prach alebo piesok, môže to spôsobiť poruchu.

Poznámky týkajúce sa likvidácie alebo odovzdania tohto výrobku iným osobám

Pri likvidácii alebo odovzdávaní tohto výrobku iným osobám nezabudnite vykonať nasledujúce úkony, aby ste chránili osobné údaje.
 • Pomocou [Setting Reset] resetujte všetky nastavenia.