Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Multi Frame brusred.

Produkten tar automatiskt flera bilder i en följd, sammanställer dem, minskar störningarna och lagrar dem som en enda bild. Med hjälp av flerbildsbrusreducering går det att välja högre ISO-värden än den maximala ISO-känsligheten. Bilden som lagras är en sammanställd bild.

  1. MENU (Kamerainst.) → [ISO] [Multi Frame brusred.].
  2. Tryck på höger sida på styrratten för att tända inställningsskärmen, och välj sedan önskat värde genom att trycka upptill/nedtill på styrratten.

OBS!

  • Den här funktionen går inte att använda när punkten [Kvalitet] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG].
  • Blixten, [Opt.dyn.omr], och [Auto HDR] går inte att använda.

Tips

  • Det går att ändra det automatiskt inställda omfånget för ISO-känsligheten när [ISO AUTO] används. Välj [ISO AUTO] och tryck på högerknappen, och ställ sedan in önskade värden för [ISO AUTO maximalt] och [ISO AUTO minimalt]. Inställningarna [ISO AUTO maximalt] och [ISO AUTO minimalt] gäller även vid tagning i [ISO AUTO]-läge under [Multi Frame brusred.].