USB DAC AMPLIFIERUDA-1

嚴重嗡嗡作響或雜訊。

  • 確認喇叭已正確連接至USB DAC AMPLIFIER。
  • 將電視移到遠離USB DAC AMPLIFIER及其他音訊設備的位置。
  • 插頭和連接埠髒污。 用沾了一點酒精的濕布擦拭。