Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

AEL med lukker (stillbilde)

Stiller inn om eksponeringen skal låses eller ikke når du trykker lukkerknappen halvveis ned.

  1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [AEL med lukker] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto (standardinnstilling):
Korrigerer automatisk eksponeringen etter at det er utført automatisk justering av fokus når du trykker lukkerknappen halvveis ned og [Fokusmodus] er angitt som [Enkeltbilde-AF].
Når [Fokusmodus] er stilt inn på [Automatisk AF], og produktet avgjør at motivet beveger seg, eller du tar seriebilder, oppheves den låste eksponeringen.
:
Låser eksponeringen når du trykker lukkerknappen halvveis ned.
Av:
Låser ikke eksponeringen når du trykker lukkerknappen halvveis ned. Bruk denne modusen når du vil justere fokus og eksponering hver for seg.

Merknad

  • Når [Fokusmodus] er stilt inn på [Kontinuerlig AF] og [AEL med lukker] er [Av] eller [Auto], låses blenderåpningen i det øyeblikket du trykker lukkerknappen halvveis ned. Hvis lysstyrken endres drastisk under kontinuerlig fotografering, må du løfte fingeren din fra lukkerknappen én gang, og deretter trykke lukkerknappen halvveis ned igjen.
  • Når [Lås/låsopp AEL] er tilordnet til en hvilken som helst tast med [Tilp. skjermkn.-inns.], vil bruk av den aktuelle tasten prioriteres høyere enn [AEL med lukker]-innstillingene.