Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Fokusområde

Velger fokusområdet. Bruk denne funksjonen når det er vanskelig å stille inn riktig fokus i autofokusmodus.

  1. MENU (Kamerainnst.) → [Fokusområde] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Vidt:
Fokuserer automatisk på et motiv som dekker alle deler av bildet.
Når du trykker lukkerknappen halvveis ned i opptaksmodus for stillbilder, vises en grønn ramme rundt området som er i fokus.
Sone:
Velg en sone å fokusere på på skjermen. En sone består av ni fokusområder, og produktet velger automatisk et fokusområde å fokusere på.
Midten:
Fokuserer automatisk på et motiv midt i bildet. Når dette brukes sammen med AF-låsfunksjonen, kan du komponere det bildet du ønsker.
Fleksibelt punkt:
Gir deg muligheten til å flytte rammen for AF-området til en hvilken som helst del av skjermbildet og fokusere på et svært lite motiv innenfor et begrenset område.
På opptaksskjermen for fleksibelt punkt kan du endre størrelsen på AF-avstandssøkerrammen ved å dreie kontrollhjulet.


Målsøking-AF:
Når lukkerknappen trykkes og holdes halvveis ned, sporer produktet motivet innenfor det valgte autofokusområdet. Rett markøren mot [Målsøking-AF] på innstillingsskjermen for [Fokusområde] og velg deretter det ønskede sporingsområdet ved å bruke venstre/høyre side av kontrollhjulet. Du kan flytte startområdet for sporing til ønsket punkt ved å angi området for å være det fleksible punktet.
På opptaksskjermen for fleksibelt punkt kan du endre størrelsen på AF-avstandssøkerrammen ved å dreie kontrollhjulet.

Merknad

  • Når [Fokusmodus] er [Kontinuerlig AF] og [Fokusområde] er [Vidt] eller [Sone], kan rammen til fokusområdesøkeren endres etter at fokus er oppnådd.
  • Når [AF-lys] er [Auto] og [Fokusområde] er [Vidt] eller [Sone], kan en AF-områdesøkerramme bli vist med en stiplet linje.