กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

การดูภาพบนทีวีที่สนับสนุน “BRAVIA” Sync

เมื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้กับทีวีที่รองรับระบบ “BRAVIA” โดยใช้สาย HDMI (แยกจำหน่าย) ท่านจะสามารถใช้งานฟังก์ชั่นดูภาพของผลิตภัณฑ์นี้ด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวี

  1. ปิดสวิตช์ผลิตภัณฑ์นี้และทีวี
  2. เสียบสาย HDMI (แยกจำหน่าย) เข้ากับขั้วต่อไมโคร HDMI ของผลิตภัณฑ์และช่องต่อ HDMI ของทีวี

  3. เปิดโทรทัศน์แล้วเปลี่ยนสัญญาณเข้า
  4. เปิดผลิตภัณฑ์นี้
  5. MENU(ตั้งค่า) → [ตั้งค่า HDMI] → [ควบคุมสำหรับ HDMI] → [เปิด].
  6. กดปุ่ม SYNC MENU บนรีโมทคอนโทรลของทีวี แล้วเลือกโหมดที่ต้องการ

หมายเหตุ

  • ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่ได้อยู่ในโหมดดูภาพ ให้กดปุ่ม (ดูภาพ)
  • เฉพาะทีวีที่รองรับระบบ “BRAVIA” Sync เท่านั้น SYNC MENU ที่สามารถใช้งานได้ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำการใช้งานที่ให้มากับเครื่องทีวี
  • หากผลิตภัณฑ์ทำงานไม่ตรงตามที่ต้องการเพื่อตอบสนองต่อรีโมทคอนโทรลของทีวี เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับทีวีของผู้ผลิตรายอื่นโดยใช้การเชื่อมต่อ HDMI ให้เลือก MENU(ตั้งค่า) → [ตั้งค่า HDMI][ควบคุมสำหรับ HDMI][ปิด]