กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

การสร้างแผ่นดิสก์ด้วยอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากเครื่องคอมพิวเตอร์

ท่านยังสามารถสร้างแผ่นดิสก์ ด้วยเครื่องบันทึก Blu-ray ฯลฯ ชนิดของแผ่นดิสก์ที่สามารถสร้างได้จะแตกต่างกัน ไปตามอุปกรณ์ที่ใช้

เครื่องบันทึก Blu-ray:

คุณภาพของภาพระดับความละเอียดสูง (HD)

คุณภาพของภาพระดับความละเอียดมาตรฐาน (STD)

เครื่องบันทึก HDD เป็นต้น:

คุณภาพของภาพระดับความละเอียดมาตรฐาน (STD)

หมายเหตุ

  • เมื่อสร้างแผ่น AVCHD โดยใช้ PlayMemories Home จากภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกโดยตั้ง [ตั้งค่าการบันทึก] เป็น [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] หรือ [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] คุณภาพของภาพจะถูกแปลง ทำให้ไม่สามารถสร้างแผ่นดิสก์โดยที่ภาพมีคุณภาพดั้งเดิม การแปลงคุณภาพของภาพต้องใช้เวลา ใช้แผ่น Blu-ray หากต้องการบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยให้ภาพมีคุณภาพดั้งเดิม
  • ในการสร้างแผ่น Blu-ray จากภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกด้วย [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] ท่านจะต้องใช้อุปกรณ์ที่สนับสนุนรูปแบบ AVCHD Ver. 2.0 แผ่น Blu-ray ที่สร้างขึ้นสามารถเปิดดูได้เฉพาะบนอุปกรณ์ที่สนับสนุนรูปแบบ AVCHD Ver. 2.0
  • ดูรายละเอียดวิธีสร้างแผ่นดิสก์ ในคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ที่ท่านใช้
  • ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกโดยตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] ไปที่ [XAVC S] จะไม่สามารถคัดลอกไปยังแผ่นดิสก์ได้