Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-6300

Info. o pr. autorskich

Na zdjęciach można zapisywać informacje o prawach autorskich.

 1. MENU(Ustawienia)→[Info. o pr. autorskich]→ odpowiednie ustawienie.
 2. Po wybraniu [Ustaw nazwę fotogr.] lub [Ustaw pr. autorskie], na ekranie pojawi się klawiatura. Wpisz wybrane nazwisko.

Szczegóły pozycji menu

Wp. info. o pr. autor.:
Ustawianie, czy informacja o prawach autorskich ma być zapisywana. ([WŁ.]/[WYŁ.])
 • Po wybraniu [WŁ.], na ekranie rejestrowania obrazu pojawi się ikona .
Ustaw nazwę fotogr.:
Ustawianie nazwiska fotografa.
Ustaw pr. autorskie:
Ustawianie nazwiska posiadacza praw autorskich.
Wyśw. info. o pr. aut.:
Wyświetlanie aktualnej informacji o prawach autorskich.

Wskazówka

Korzystanie z klawiatury

Gdy wymagane jest ręczne wprowadzenie znaków, na ekranie pojawia się klawiatura.

 1. Pole wprowadzania
  Wyświetlane są tu wprowadzane znaki.
 2. Przełącznik rodzajów znaków
  Każdorazowe naciśnięcie w środku pokrętła sterowania powoduje przełączenie rodzaju znaków pomiędzy literami alfabetu, cyframi i symbolami.
 3. Klawiatura
  Każdorazowe naciśnięcie w środku powoduje wyświetlanie po kolei pojedynczych znaków odpowiadających danemu klawiszowi.

  Na przykład: Jeśli chcesz wprowadzić „abd”

  Wybierz przycisk z „abc” i naciśnij raz, aby wyświetlić „a” → wybierz „” ((5) przesunięcie kursora) i naciśnij → wybierz przycisk z „abc” i naciśnij dwukrotnie, aby wyświetlić „b” → wybierz przycisk z „def” i naciśnij raz , aby wyświetlić „d”.

 4. Zakończ
  Zakończenie wprowadzania znaków.
 5. Przesuń kursor
  Przesuwanie kursora w polu wprowadzania w prawo lub w lewo.
 6. Usuń
  Usuwanie znaku przed kursorem.
 7. Zmiana kolejnego znaku na dużą lub małą literę.
 8. Wprowadzanie spacji.
  • Aby anulować wprowadzone znaki, wybierz [Anuluj].

Uwaga

 • W przypadku opcji [Ustaw nazwę fotogr.] i [Ustaw pr. autorskie] można wprowadzać tylko znaki alfanumeryczne i symbole. Można wprowadzić maksymalnie 46 liter.
 • W trakcie odtwarzania obrazów z informacjami o prawach autorskich widoczna jest ikona .
 • Aby zapobiec bezprawnemu korzystaniu z funkcji [Info. o pr. autorskich], należy koniecznie wykasować informacje w kolumnach [Ustaw nazwę fotogr.] i [Ustaw pr. autorskie] przed wypożyczeniem lub przekazaniem aparatu innej osobie.