AE-lås

Når kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er sterk, f.eks. når man fotograferer et bakgrunnsbelyst motiv eller et motiv nær et vindu, må man måle lyset i et punkt hvor lysstyrken i motivet virker riktig, og så låse eksponeringen på forhånd. For å redusere lysstyrken i motivet, må du måle lyset i et punkt som er lysere enn motivet, og så låse eksponeringen for hele skjermen. For å øke lysstyrken i motivet, må du måle lyset i et punkt som er mørkere enn motivet, og så låse eksponeringen for hele skjermen.
  1. MENU (Kamera- innstillinger2) → [Tilp. knapp] eller [Tilp. knapp] → ønsket tast, og tilordne deretter [Lås/låsopp AEL] til tasten.
  2. Juster fokus i det punktet hvor eksponeringen justeres.
  3. Trykk på den knappen som [Lås/låsopp AEL] er tilordnet til.
    Eksponeringen er låst, og (AE-lås) vises.
  4. Fokuser på motivet igjen og trykk på lukkerknappen.
    • For å oppheve eksponeringslåsen trykker du på knappen der [Lås/låsopp AEL]-funksjonen er tilordnet.

Hint

  • Hvis du velger funksjonen [Hold AEL] i [Tilp. knapp] eller [Tilp. knapp], kan du låse eksponeringen så lenge du holder knappen nede. Du kan ikke stille inn funksjonen [Hold AEL][Venstre knapp], [Høyre knapp] eller [Ned-knapp].

Merknad

  • [Hold AEL] og [Lås/låsoppAEL] er ikke tilgjengelige når du bruker andre zoomefunksjoner enn optisk zoom.