AEL med lukker (stillbilde)

Stiller inn om eksponeringen skal låses eller ikke når du trykker lukkerknappen halvveis ned.
Velg [Av] for å justere fokus og eksponeringen hver for seg.

  1. MENU(Kamera- innstillinger1) → [AEL med lukker] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto:
Korrigerer automatisk eksponeringen etter at det er utført automatisk justering av fokus når du trykker lukkerknappen halvveis ned og [Fokusmodus] er angitt som [Enkeltbilde-AF]. Når [Fokusmodus] er stilt inn på [Automatisk AF], og produktet avgjør at motivet beveger seg, eller du tar seriebilder, oppheves den låste eksponeringen.
:
Låser eksponeringen når du trykker lukkerknappen halvveis ned.
Av:
Låser ikke eksponeringen når du trykker lukkerknappen halvveis ned. Bruk denne modusen når du vil justere fokus og eksponering hver for seg.
Produktet fortsetter å justere eksponeringen mens du fotograferer i modusen [Seriebilder].

Merknad

  • Når [Lås/låsopp AEL] er tilordnet en tast ved bruk av [Tilp. knapp] eller [Tilp. knapp], prioriteres bruk av tasten over [AEL med lukker]-innstillingene.