Fatningsadapter

Du kan bruke en fatningsadapter (selges separat) til å montere et objektiv med A-fatning (selges separat) på dette produktet.
Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med fatningsadapteren.

Merknad

  • Når du velger en annen innstilling enn [Seriebilder: Lo] for [Seriebilder], låses fokus mens det første bildet tas, selv om [Fokusmodus] er stilt inn på [Kontinuerlig AF].
  • Det kan hende du ikke kan bruke fatningsadapteren eller automatisk fokus med enkelte objektiver. Forhør deg med Sony-forhandleren eller et autorisert Sony-servicesenter om kompatible objektiver.
  • Du kan ikke bruke AF-lyset når du bruker et objektiv med A-fatning.
  • Lyder som objektivet og produktet lager under bruk, kan bli tatt opp under filmopptak.
    Du kan slå av lyden ved å velge MENU(Kamera- innstillinger2) [Lydopptak] [Av].
  • Det kan ta lang tid eller være vanskelig for produktet å fokusere, avhengig av motivet og hvilket objektiv som brukes.