Seriebilder

Tar bilder kontinuerlig mens du trykker på og holder lukkerknappen nede.

 1. Velg / (Bruksmodus) på kontrollhjulet → [Seriebilder].
  • Du kan også stille inn kontinuerlig fotografering ved å velge MENU (Kamera- innstillinger1) → [Bruksmodus].
 2. Velg den ønskede modusen ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.

Menyelementdetaljer

Seriebilder: Hi+ :
Bilder tas kontinuerlig med maksimal hastighet mens du trykker og holder nede lukkerknappen.
Seriebilder: Hi /Seriebilder: Mid/Seriebilder: Lo:
Det er enklere å følge motiv, fordi motivet vises i sanntid på skjermen eller søkeren under opptak.

Antall stillbilder som kan tas med kontinuerlig fotografering

Følgende tabell viser beregnet antallet stillbilder som kan tas med [Bruksmodus] stilt inn på [Seriebilder: Hi+]. Antallene kan variere med opptaksforholdene og minnekortet.


[JPEG-bildestr.]: [L:24M]

Filformat/JPEG-kvalitet Antall bilder
JPEG Fin Ca. 223 bilder
JPEG Ekstra fin Ca. 215 bilder
RAW (Komprimert RAW) Ca. 115 bilder
RAW og JPEG (Komprimert RAW)* Ca. 86 bilder
RAW (Ukomprimert RAW) Ca. 45 bilder
RAW og JPEG (Ukomprimert RAW)* Ca. 39 bilder

* [JPEG-kvalitet] når [RAW og JPEG] er valgt: [Fin]

Hint

 • For kontinuerlig å justere fokus og eksponering under kontinuerlig fremtrekk, må du foreta følgende innstillinger:
  • [Fokusmodus]: [Kontinuerlig AF]
  • [AEL med lukker]: [Av] eller [Auto]

Merknad

 • Opptakshastigheten under kontinuerlig opptak blir tregere når [RAW-filtype] er stilt inn på [Ukomprimert].
 • Når F-verdien er større enn F11 i [Seriebilder: Hi+]-, [Seriebilder: Hi]- eller [Seriebilder: Mid]-modus, låses fokuset til innstillingen som ble brukt i det første bildet.
 • Motivet vises ikke i sanntid på skjermen eller i søkeren ved fotografering i [Seriebilder: Hi+]-modus.
 • Kontinuerlig fotografering er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:
  • [Bildeeffekt] er stilt inn på en av følgende: [Fulltone Mono]
  • [DRO/Auto HDR] er stilt inn på[Auto HDR].
 • Hastigheten på kontinuerlig opptak reduseres når du tar bilder med blits.