Man. Eksponering

Du kan fotografere med ønsket innstilling ved å justere både lukkerhastigheten og blenderåpningen.

 1. Still inn modusvelgeren til M (Man. Eksponering).
 2. Velg den ønskede lukkerhastigheten ved å dreie på kontrollhjulet.
  Velg den ønskede blenderverdien ved å dreie på kontrollskiven.
  • Du kan bytte om på funksjonene til kontrollskiven og kontrollhjulet ved hjelp av MENU → (Kamera- innstillinger2) → [Oppsett for ratt/hjul].
  • Du kan også stille inn [ISO][ISO AUTO] i manuell eksponeringsmodus. ISO-verdien endres automatisk for å oppnå den passende eksponeringen ved den blenderverdien og lukkerhastigheten du har stilt inn.
  • Når [ISO] er stilt inn på [ISO AUTO], blinker indikatoren for ISO-verdien hvis verdien du har stilt inn, ikke egner seg for passende eksponering. Hvis dette skjer, må du endre lukkerhastigheten eller blenderverdien.
  • Når [ISO] er stilt inn på noe annet enn [ISO AUTO], må du bruke MM (målt manuelt)* for å kontrollere eksponeringsverdien.
   Mot +: Bildene blir lysere.
   Mot -: Bildene blir mørkere.
   0: Passende eksponering, analysert av produktet.

   *Viser om verdien er for lav / for høy for passende eksponering. Den vises ved hjelp av en tallverdi på skjermen og en måleindikator i søkeren.

 3. Juster fokus og fotografer motivet.

Hint

 • Du kan endre kombinasjonen av lukkerhastighet og blenderåpning (F-verdi) uten å endre den angitte eksponeringsverdien (manuell forskyvning). Tilordne [Hold AEL] eller [Lås/låsopp AEL] til en ønsket tast med [Tilp. knapp] eller [Tilp. knapp], og drei deretter kontrollskiven eller kontrollhjulet samtidig som du trykker på den aktuelle tasten.

Merknad

 • Indikatoren for manuell måling vises ikke når [ISO] er stilt inn på [ISO AUTO].
 • Når mengden av lokalt lys overstiger måleområdet for MM (målt manuelt), blinker MM-lampen.
 • SteadyShot-indikatoren vises ikke i modusen for manuell eksponering.
 • Lysstyrken til bildet på skjermen kan avvike fra det bildet som faktisk blir tatt.