Ta stillbilder

 1. Velg ønsket opptaksmodus ved å dreie på modusvelgeren.

 2. Still inn vinkelen på skjermen og hold kameraet.Eller se på søkeren og hold kameraet.
 3. Når et zoomobjektiv er montert, kan du forstørre bilder ved å dreie på zoomeringen.
 4. Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere.
  Når bildet er i fokus, høres en pipetone, og fokusindikatoren (f.eks. ) tennes.

 5. Trykk lukkerknappen helt ned.

Tar bilder med fokus låst på det ønskede motivet (fokuslås)

Tar bilder med fokus låst på det ønskede motivet i autofokusmodus.

 1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Fokusmodus][Enkeltbilde-AF] eller [Automatisk AF].
 2. Plasser motivet innenfor AF-området og trykk lukkerknappen halvveis ned.

  Fokus er låst.

  • Hvis det er vanskelig å fokusere på det ønskede motivet, må du stille inn [Fokusområde][Midten] eller [Fleksibelt punkt].
 3. Hold lukkerknappen halvveis nede, og plasser motivet tilbake i den opprinnelige posisjonen for å komponere bildet på nytt.

 4. Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.

Hint

 • Hvis produktet ikke kan fokusere automatisk, vil fokusindikatoren blinke, og pipelyden høres ikke. Du må enten komponere bildet på nytt eller endre fokusinnstillingen.I [Kontinuerlig AF]-modus tennes (fokusindikator), og du hører ikke pipetonen som indikerer at motivet er i fokus.

Merknad

 • Etter opptak vises det et ikon som indikerer at det skrives data. Du må ikke ta ut minnekortet mens dette ikonet vises.
 • Hvis motivet er i bevegelse, kan du ikke låse fokus selv om [Fokusmodus] er stilt inn på [Automatisk AF].
 • Når du tar bilder ved høy lukkerhastighet mens kameraet er påmontert et objektiv med høy blenderverdi, kan det hende at den uskarpe sirkelen som oppstår av bokeh-effekten, blir beskjært på grunn av lukkermekanismen.
 • Når et objektiv fra en annen produsent (inkludert et Minolta/Konica-Minolta-objektiv) brukes, kan det hende at korrekt eksponering ikke er oppnådd, eller at lysstyrken til bildet kan bli ujevn.
 • Når du tar bilder med høy lukkerhastighet, kan bildets lysstyrke variere, avhengig av opptaksforholdene.