Bildeprofil

Setter deg i stand til å endre innstillingene for farge, overganger osv.

Tilpasse bildeprofilen

Du kan tilpasse bildekvaliteten ved å justere bildeprofilelementer som for eksempel [Gamma] og [Detalj]. Når du stiller inn disse parameterne, må du koble kameraet til en TV eller skjerm, og justere parameterne mens du holder øye med bildet på skjermen.

 1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Bildeprofil] → den profilen du ønsker å endre.
 2. Flytt til elementindeksskjermen ved å trykke på høyre side av kontrollhjulet.
 3. Velg det elementet som skal endres, ved å bruke øvre/nedre del av kontrollhjulet.
 4. Velg den ønskede verdien ved å bruke øvre/nedre side av kontrollhjulet, og trykk på midten av det.

Bruke den forhåndsinnstilte bildeprofilen

Standardinnstillingene [PP1] til [PP10] for filmer er forhåndsinnstilt i kameraet, basert på ulike opptaksforhold.

MENU → (Kamera- innstillinger1) → [Bildeprofil] → ønsket innstilling.

PP1:
Eksempel på innstilling ved bruk av [Movie] gamma.
PP2:
Eksempel på innstilling ved bruk av [Still] gamma.
PP3:
Eksempel på innstilling av naturlige fargetoner ved bruk av [ITU709] gamma.
PP4:
Eksempel på innstilling av en fargetone som troverdig gjengir ITU709 standarden.
PP5:
Eksempel på innstilling ved bruk av [Cine1] gamma.
PP6:
Eksempel på innstilling ved bruk av [Cine2] gamma.
PP7:
Eksempel på innstilling ved bruk av [S-Log2] gamma.
PP8:
Eksempel på innstilling med [S-Log3] gamma og [S-Gamut3.Cine] under [Fargemodus].
PP9:
Eksempel på innstilling med [S-Log3] gamma og [S-Gamut3] under [Fargemodus].
PP10:
Eksempel på innstilling for filmopptak i HDR ved bruk av [HLG2] gamma.


HDR-filmopptak

Kameraet kan ta opp film i HDR når det er valgt en gamma fra [HLG], [HLG1] til [HLG3] i bildeprofilen. Forhåndsinnstillingen [PP10] for bildeprofil gir en eksempelinnstilling for HDR-opptak. Film som er tatt opp med [PP10], kan vises med et større område lysstyrker enn vanlig når de spilles av på en TV som støtter Hybrid-Log Gamma (HLG). På denne måten er det mulig å ta opp scener med en rekke ulike lysstyrker og gjengi dem på en naturtro måte uten av de virker undereksponert eller overeksponert. HLG brukes i HDR-TV-produksjon, slik det er definert i den internasjonale standardanbefalingen ITU-R BT.2100.


Elementer i bildeprofilen

Svartnivå
Stiller inn svart-nivået. (–15 til +15)

Gamma
Velger en gammakurve.
Movie: Standard gammakurve for filmer
Still: Standard gammakurve for stillbilder
Cine1: Mykner kontrasten i mørke partier og understreker overgangen i lyse partier for å produsere en avslappet fargefilm. (ekvivalent til HG4609G33)
Cine2: Likner på [Cine1], men optimalisert for redigering med opptil 100 % videosignal. (ekvivalent til HG4600G30)
Cine3: Intensiverer kontrasten mellom lys og skygge mer enn [Cine1], og forsterker overgangen i svart.
Cine4: Forsterker kontrasten i mørke partier mer enn [Cine3].
ITU709: Gammakurve som tilsvarer ITU709.
ITU709(800%): Gammakurve for å bekrefte scener ved antakelse om opptak ved bruk av [S-Log2] eller [S-Log3].
S-Log2: Gammakurve for [S-Log2]. Denne innstillingen er basert på antakelsen om at bildet vil bli prosessert etter opptak.
S-Log3: Gammakurve for [S-Log3] med egenskaper som likner mer på film. Denne innstillingen er basert på antakelsen om at bildet vil bli prosessert etter opptak.
HLG: Gammakurve for HDR-opptak. Ekvivalent med HDR-standarden Hybrid Log-Gamma, ITU-R BT.2100.
HLG1: Gammakurve for HDR-opptak. Fremhever støyreduksjon. Opptak er imidlertid begrenset til et smalere dynamisk område enn med [HLG2] eller [HLG3].
HLG2: Gammakurve for HDR-opptak. Gir en balanse av dynamisk område og støyreduksjon.
HLG3: Gammakurve for HDR-opptak. Større dynamisk område enn [HLG2]. Støyen kan imidlertid øke.
 • [HLG1], [HLG2] og [HLG3] bruker en gammakurve med de samme egenskapene, men hver tilbyr en ulik balanse mellom dynamisk område og støyreduksjon. Hver funksjon har forskjellig nivå for maksimal video ut, som følger: [HLG1]: ca. 87 %, [HLG2]: ca. 95 %, [HLG3]: ca. 100 %.

Svart-Gamma
Korrigerer gamma i områder med lavere intensitet.
[Svart-Gamma] er låst til "0" og kan ikke justeres når [Gamma] er stilt inn på [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3].
Område: Velger korreksjonsintervall. (Bredt / Middels / Smalt)
Nivå: Stiller inn korreksjonsnivået. (-7 (maksimal svart kompresjon) til +7 (maksimal svart strekk))

Kne
Stiller inn knepunktet og helningen for videosignalkompresjonen for å forhindre overeksponering ved å begrense signalene i motivområder med høy intensitet til kameraets dynamiske område.
[Kne] deaktiveres hvis [Modus] er stilt inn på [Auto] når [Gamma] er stilt inn på [Still], [Cine1], [Cine2], [Cine3], [Cine4], [ITU709(800%)], [S-Log2], [S-Log3], [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3]. Du aktiverer [Kne] ved å stille inn [Modus][Manuell].
Modus: Velger auto/manuelle innstillinger.
 • Auto: Knepunktet og helningen stilles inn automatisk.
 • Manuell: Knepunktet og helningen stilles inn manuelt.
Auto. innstilling: Innstillinger når [Auto] er valgt for [Modus].
 • Makspunkt: Stiller inn maksimumspunktet for knepunktet. (90% til 100%)
 • Følsomhet: Stiller inn følsomheten. (Høy / Middels / Lav)
Manuell innstilling: Innstillinger når [Manuell] er valgt for [Modus].
 • Punkt: Stiller inn knepunktet. (75 % til 105 %)
 • Helling: Stiller inn knehelningen. (-5 (slak) til +5 (bratt))

Fargemodus
Stiller inn fargetype og -nivå.
I [Fargemodus] er bare [BT.2020] og [709] tilgjengelig når [Gamma] er stilt inn på [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3].
Movie: Passende farger når [Gamma] er stilt inn på [Movie].
Still: Passende farger når [Gamma] er stilt inn på [Still].
Cinema: Egnede farger når [Gamma] er stilt inn på [Cine1] eller [Cine2].
Pro: Fargetoner som likner på standardbildekvaliteten til de profesjonelle kameraene fra Sony (i kombinasjon med ITU709 gamma)
ITU709-matrise: Farger som tilsvarer ITU709-standarden (i kombinasjon med ITU709 gamma)
Svart/hvitt: Stiller inn metningen på null for svart/hvitt-fotografering.
S-Gamut: Innstillingen er basert på antakelsen om at bildene skal behandles etter opptak. Brukes når [Gamma] er stilt inn på [S-Log2].
S-Gamut3.Cine: Innstillingen er basert på antakelsen om at bildene vil bli prosessert etter opptak. Brukes når [Gamma] er stilt inn på [S-Log3]. Denne innstillingen setter deg i stand til å gjøre opptak i et fargerom som enkelt kan konverteres for digital kino.
S-Gamut3: Innstillingen er basert på antakelsen om at bildene vil bli prosessert etter opptak. Brukes når [Gamma] er stilt inn på [S-Log3]. Denne innstillingen setter deg i stand til å gjøre opptak i et stort fargerom.
BT.2020: Standard fargetone når [Gamma] er stilt inn på [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3].
709: Fargetone når [Gamma] er stilt inn på [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3] og filmer tas opp med HDTV-farger (BT.709).

Fargemetning
Stiller inn fargemetningen. (-32 til +32)

Fargefase
Stiller inn fargefasen. (-7 til +7)

Fargedybde
Stiller inn fargedybden for hver fargefase. Denne funksjonen er mer effektiv for kromatiske farger og mindre effektiv for akromatiske farger. Fargen ser dypere ut etter hvert som du øker innstillingsverdien i retning av den positive siden, og lysere etter hvert som om du reduserer verdien i retning av den negative siden. Denne funksjonen er effektiv selv når du stiller inn [Fargemodus][Svart/hvitt].
[R] -7 (lys rød) til +7 (dyp rød)
[G] -7 (lys grønn) til +7 (dyp grønn)
[B] -7 (lys blå) til +7 (dyp blå)
[C] -7 (lys cyan) til +7 (dyp cyan)
[M] -7 (lys magenta) til +7 (dyp magenta)
[Y] -7 (lys gul) til +7 (dyp gul)

Detalj
Stiller inn elementer for [Detalj].
Nivå: Stiller inn nivået for [Detalj]. (-7 til +7)
Justere: Følgende parametere kan velges manuelt.
 • Modus: Velger auto/manuell innstilling. (Auto (automatisk optimalisering) / Manuell (Detaljene stilles inn manuelt.))
 • V/H-balanse: Stiller inn vertikal (V) og horisontal (H) balanse for DETALJ. (-2 (på vertikal (V) side) til +2 (på horisontal (H) side))
 • B/W-balanse: Velger balansen for nedre DETALJ (B) og øvre DETALJ (W). (Type1 (på nedre DETALJ-side (B)) til Type5 (på øvre DETALJ-side (W)))
 • Grense: Stiller inn grensenivå på [Detalj]. (0 (lavt grensenivå: sannsynlighet for begrensning) til 7 (høyt grensenivå: liten sannsynlighet for begrensning))
 • Crispning: Stiller inn crispening-nivået. (0 (grunt crispening-nivå) til 7 (dypt crispening-nivå))
 • Høy lysstyrke-detalj: Stiller inn [Detalj]-nivået i høyintensitetsområdene. (0 til 4)

Kopiere innstillingene til et annet bildeprofilnummer
Du kan kopiere innstillingene fra bildeprofilen til et annet bildeprofilnummer.
MENU (Kamera- innstillinger1) → [Bildeprofil][Kopier].

Tilbakestille bildeprofilen til standardinnstillingen
Du kan tilbakestille bildeprofilen til standardinnstillingen. Du kan ikke tilbakestille alle bildeprofilinnstillingene på en gang.
MENU (Kamera- innstillinger1) → [Bildeprofil][Tilbakestille].

Merknad

 • Siden parameterne er de samme for film og stillbilder, må du justere verdien når du endrer opptaksmodus.
 • Hvis du fremkaller RAW-bilder med opptaksinnstillinger, gjengis ikke følgende innstillinger:
  • Svartnivå
  • Svart-Gamma
  • Kne
  • Fargedybde
 • Hvis du endrer [Gamma], endres det tilgjengelige ISO-verdiområdet.
 • Det er kanskje mer støy i mørke partier, avhengig av gammainnstillingene. Det kan kanskje forbedres ved å stille inn objektivkompenseringen på [Av].
 • Ved bruk av S-Log2 eller S-Log3 gamma, blir støyen mer merkbar, sammenlignet med bruk av andre gammaer. Hvis støyen fortsatt er betydelig, selv etter prosessering av bilder, kan den forbedres med opptak med en lysere innstilling. Det dynamiske området blir imidlertid tilsvarende smalere hvis du fotograferer med en lysere innstilling. Vi anbefaler at du kontrollerer bildet på forhånd ved å ta testbilder ved bruk av S-Log2 eller S-Log3.
 • Innstillingen [ITU709(800%)], [S-Log2] eller [S-Log3] kan forårsake en feil i tilpasset oppsett av hvitbalansen. I dette tilfelle må du utføre egendefinert oppsett med en annen gamma enn [ITU709(800%)], [S-Log2] eller [S-Log3] først, og deretter velge [ITU709(800%)], [S-Log2] eller [S-Log3] gamma på nytt.
 • Innstillingen [ITU709(800%)], [S-Log2] eller [S-Log3] deaktiverer [Svartnivå] innstillingen.
 • Hvis du stiller inn [Helling] på +5 i [Manuell innstilling] under [Kne], blir [Kne] deaktivert.
 • S-Gamut, S-Gamut3.Cine og S-Gamut3 er fargerom med enerett for Sony. Dette kameraets S-Gamut-innstilling støtter imidlertid ikke hele fargerommet til S-Gamut; det er en innstilling som skal gjøre det mulig å oppnå en fargereproduksjon som er ekvivalent med S-Gamut.