Søker-lysstyrke

Når du bruker søkeren, justerer dette produktet lysstyrken for søkeren i samsvar med omgivelsene.

  1. MENU(Oppsett) → [Søker-lysstyrke] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto:
Justerer lysstyrken automatisk.
Manuell:
Brukes til å velge lysstyrken for søkeren innenfor området –2 til +2.

Merknad

  • Hvis [Søkerens bildefr.] er stilt inn på [Høy], er det ikke mulig å stille inn [Søker-lysstyrke][Auto]. [Søker-lysstyrke] kan bare stilles inn på [Manuell].