Ev-komp. f. ratt/hjul

Du kan kompensere eksponeringen ved hjelp av kontrollskiven eller kontrollhjulet. Du kan justere eksponeringen innenfor området -5,0 EV til +5,0 EV.

  1. Sett eksponeringskompenseringshjulet på "0".
  2. MENU (Kamera- innstillinger2) → [Ev-komp. f. ratt/hjul] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Av:
Tilordner ikke eksponeringskompensasjonsfunksjonen til kontrollskiven eller kontrollhjulet.
Hjul:
Tilordner eksponeringskompensasjonsfunksjonen til kontrollhjulet.
Ratt:
Tilordner eksponeringskompensasjonsfunksjonen til kontrollskiven.

Merknad

  • Hvis du tilordner eksponeringskompensasjonsfunksjonen til kontrollskiven, kan den funksjonen som opprinnelig var tilordnet, styres med kontrollhjulet, og omvendt.
  • Innstillingene til eksponeringskompenseringshjulet prioriteres over [Eksp.-komp.] i MENU eller eksponeringsinnstillinger foretatt med kontrollskiven eller kontrollhjulet.
  • Når opptaksmodus er stilt inn på [Man. Eksponering] og ISO er stilt inn på [ISO AUTO], er [Ev-komp. f. ratt/hjul] deaktivert.