Berøringsbet.-funksj.: Berøringsfokus

Med [Berøringsfokus] kan du spesifisere hvor du vil fokusere, med berøringsbetjening. Denne funksjonen er tilgjengelig når [Fokusområde] er stilt inn på en annen parameter enn [Fleksibelt punkt], [Utvidet fleks. punkt], [Sporing: Fleksibelt punkt] eller [Sporing: Utvidet fleks. punkt]. Velg MENU(Oppsett) → [Berøringsbetjening][På] på forhånd.

 1. MENU(Kamera- innstillinger2) → [Berøringsbet.-funksj.][Berøringsfokus].

Spesifisere den posisjonen du vil fokusere på i stillbildemodus

Du kan spesifisere hvor du vil fokusere, med berøringsbetjening. Etter at du har trykket på skjermen og angitt en posisjon, trykker du lukkerknappen halvveis ned for å fokusere.

 1. Berør skjermen.
  • Når du fotograferer med skjermen, berører du posisjonen du vil fokusere på.
  • Når du fotograferer med søkeren, kan du flytte posisjonen for fokus ved å berøre og dra den på skjermen, mens du ser gjennom søkeren.

  • For å avbryte fokusering med berøringsoperasjoner må du berøre ikonet (Avbryt fokus) eller trykke på midten på kontrollhjulet hvis du fotograferer med skjermen, og midten på kontrollhjulet hvis du fotograferer med søkeren.
 2. Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere.
  • Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bilder.

Spesifisere den posisjonen du vil fokusere på i filmopptaksmodus (punktfokusering)

Kameraet vil fokusere på det berørte motivet.Punktfokusering er ikke tilgjengelig når du fotograferer med søkeren.

 1. Berør det motivet du vil fokusere på før eller under opptaket.
  • Når du berører motivet, endres fokusmodusen midlertidig til manuelt fokus, og fokuset kan justeres med fokusringen.
  • Hvis du vil avbryte punktfokusering, trykker du på ikonet (Avbryt fokus) eller på midten av kontrollhjulet.

Hint

 • I tillegg til berøringsfokusfunksjonen er berøringsoperasjoner som nedenstående også tilgjengelige.
  • Når [Fokusområde] er stilt inn på [Fleksibelt punkt], [Utvidet fleks. punkt], [Sporing: Fleksibelt punkt] eller [Sporing: Utvidet fleks. punkt], kan du flytte fokusrammen med berøringsbetjening.
  • Når [Fokusmodus] er stilt inn på [Manuelt fokus], kan fokusforstørreren brukes med et dobbeltklikk på skjermen.

Merknad

 • Berøringsfokusfunksjonen er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:
  • Når innstillingen for [Fokusmodus] er stilt inn på [Manuelt fokus].
  • Ved bruk av den digitale zoomen
  • Når du bruker LA-EA4