Fokusere på øyne (Innst. ansikt/øye-AF)

[Innst. ansikt/øye-AF] brukes til å avgjøre om kameraet skal fokusere med prioritet på ansikter/øyne.


[Øye-AF] kan utføres på to måter, med enkelte forskjeller i spesifikasjonene. Velg metoden som er aktuell for formålet.

Element [Øye-AF] via [Innst. ansikt/øye-AF] [Øye-AF] via en tilpasset tast

Du finner mer informasjon her.

Motivregistrering Dette kameraet registrerer ansikter/øyne med høyere prioritet. Dette kameraet registrerer bare ansikter/øyne.
Forberedelser Velg [Innst. ansikt/øye-AF][Ans.-/øyepri. i AF][På]. Tilordne [Øye-AF] til ønsket tast med [Tilp. knapp] eller [Tilp. knapp].
Slik utfører du [Øye-AF] Trykk lukkerknappen halvveis ned. Trykk på tasten du har tilordnet funksjonen [Øye-AF]*.
Spesifikasjoner
 • Når kameraet registrerer et ansikt eller øye innenfor eller rundt det spesifiserte fokusområdet, fokuserer det på ansiktet eller øyet med høyere prioritet.
 • Hvis kameraet ikke registrerer noen ansikter eller øyne innenfor eller rundt det spesifiserte fokusområdet, fokuserer det på et annet motiv som kan registreres.
 • Kameraet fokuserer bare på ansikter eller øyne hvor som helst på skjermen, uavhengig av innstillingen for [Fokusområde].
 • Kameraet fokuserer ikke automatisk på et annet motiv hvis det ikke registreres ansikt eller øyne noe sted på skjermen.
Fokusmodus Følger innstillingen angitt med [Fokusmodus] Følger innstillingen angitt med [Fokusmodus]
Fokusområde Følger innstillingen angitt med [Fokusområde] Fokusområdet blir midlertidig hele skjermen, uavhengig av innstillingen for [Fokusområde].
Slik fungerer følgende funksjoner under [Innst. ansikt/øye-AF]
 • Motivgjenkjenning
 • Høyre/venstre øye
 • Vis ans.-/øyeramme
 • Visning av dyreøyne
Følger innstillingen som er angitt med hvert menyelement Følger innstillingen som er angitt med hvert menyelement

*Uavhengig av om [Ans.-/øyepri. i AF] under [Innst. ansikt/øye-AF] er stilt inn på [På] eller [Av], kan du bruke [Øye-AF] via en tilpasset tast mens du trykker på den tilpassede tasten du har tilordnet [Øye-AF].

Hint

Opprettholde fokus på et øye eller ansikt i bevegelse (Øye-AF + Sporing)

 • Hvis du justerer innstillingene under [Innst. ansikt/øye-AF] for å fokusere på ansikter eller øyne, flyttes fokuseringsrammen automatisk til et ansikt eller øye når ansikter eller øyne registreres under sporing av motiver med sporingsfunksjonen.


 1. MENU(Kamera- innstillinger1) → [Innst. ansikt/øye-AF] → ønsket innstillingselement.

Menyelementdetaljer

Ans.-/øyepri. i AF :
Stiller inn om det skal registreres ansikter eller øyne i fokusområdet og fokuseres på øynene (øye-AF) når autofokus er aktivert. ([På]/[Av])
(Merknad: Kamerabetjeningen er annerledes når du bruker den tilpassede tasten for å utføre [Øye-AF].)
Motivgjenkjenning :
Velger målet som skal registreres.
[Menneske]: Registrerer menneskers ansikter/øyne.
[Dyr]: Registrerer dyreøyne. Dyreansikt registreres ikke.
Høyre/venstre øye :
Spesifiserer øyet som skal registreres når [Motivgjenkjenning] er stilt inn på [Menneske]. Hvis [Høyre øye] eller [Venstre øye] er valgt, er det bare øyet som er valgt, som registreres. Når [Motivgjenkjenning] er stilt inn på [Dyr], kan ikke [Høyre/venstre øye] brukes.
[Auto]: Kameraet registrerer øyne automatisk.
[Høyre øye]: Motivets høyre øye (øyet på venstre side fra fotografens perspektiv) registreres.
[Venstre øye]: Motivets venstre øye (øyet på høyre side fra fotografens perspektiv) registreres.
Vis ans.-/øyeramme :
Angir om rammen for ansiktsgjenkjenning/øyegjenkjenning skal vises når det registreres et menneskeansikt eller menneskeøyne. ([På]/[Av])
Visning av dyreøyne :
Angir om rammen for øyegjenkjenning skal vises når det registreres dyreøyne. ([På]/[Av])


Ansiktsgjenkjenningsramme

Når produktet gjenkjenner et ansikt, vises den grå ansiktsgjenkjenningsrammen. Hvis produktet fastslår at autofokus er aktivert, blir ansiktsgjenkjenningsrammen hvit. Ansiktene til opptil 8 personer kan registreres.
I tilfelle du har registrert prioritert rekkefølge for de ulike ansiktene ved hjelp av [Ansiktregistrering], velger produktet automatisk det høyest prioriterte ansiktet, og ansiktsgjenkjennelsesrammen over dette ansiktet blir hvit. Ansiktsgjenkjennelsesrammene til de andre registrerte ansiktene blir rødlilla.


Øyeregistreringsramme

En hvit ramme for øyeregistrering vises når det registreres et øye og kameraet avgjør om det er mulig å fokusere automatisk avhengig av innstillingene.

Rammen for øyegjenkjenning vises når [Motivgjenkjenning] er stilt inn på [Dyr].


[Øye-AF] med tilpasset tast

Øye-AF-funksjonen kan også brukes ved å tilordne [Øye-AF] til en egendefinert tast. Kameraet kan fokusere på øyne så lenge du trykker på tasten. Dette er nyttig når du vil bruke øye-AF-funksjonen midlertidig på hele skjermen, uavhengig av innstillingen for [Fokusområde]. Kameraet fokuserer ikke automatisk hvis det ikke registreres noen ansikter eller øyne.
(Merknad: Når du prøver å fokusere på øyne ved å trykke lukkerknappen halvveis ned, registrerer kameraet bare ansikter eller øyne innenfor eller rundt fokusområdet som er angitt med [Fokusområde]. Hvis kameraet ikke oppdager noen ansikter eller øyne, utfører det vanlig autofokus.)

 1. MENU → (Kamera- innstillinger2) → [Tilp. knapp] eller [Tilp. knapp] → ønsket tast, og deretter tilordner du [Øye-AF]-funksjonen til tasten.
 2. MENU → (Kamera- innstillinger1) → [Innst. ansikt/øye-AF][Motivgjenkjenning] → ønsket innstilling.
 3. Rett kameraet mot ansiktet til et menneske eller et dyr, og trykk på tasten som er tilordnet [Øye-AF]-funksjonen.

  Hvis du vil ta et stillbilde, trykker du på lukkerknappen mens du trykker på tasten.


[Vek. høy./vens. øye] med tilpasset tast

Når [Motivgjenkjenning] er stilt inn på [Menneske] og [Høyre/venstre øye] er stilt inn på [Høyre øye] eller [Venstre øye], kan du bytte øyet som skal registreres, ved å trykke på den tilpassede tasten som du har tilordnet funksjonen [Vek. høy./vens. øye].

Når [Høyre/venstre øye] er stilt inn på [Auto], kan du midlertidig bytte øyet som skal registreres, ved å trykke på den tilpassede tasten som du har tilordnet funksjonen [Vek. høy./vens. øye].

Det midlertidige valget av venstre/høyre avbrytes når du utfører følgende handlinger osv. Kameraet går tilbake til automatisk øyeregistrering.

 • Trykker på midten av kontrollhjulet
 • Slutter å trykke lukkerknappen halvveis ned(bare under stillbildefotografering)
 • Slutter å trykke på den tilpassede tasten som er tilordnet [AF på] eller [Øye-AF](bare under stillbildefotografering)
 • Trykker på MENU-knappen


Hint

 • Rammen for øyeregistrering vises når [Høyre/venstre øye] ikke er stilt inn på [Auto], eller du utfører [Vek. høy./vens. øye] med den tilpassede tasten.Selv når [Høyre/venstre øye] er stilt inn på [Auto], hvis [Vis ans.-/øyeramme] er stilt inn på [På], vises rammen for øyegjenkjenning over gjenkjente øyne under filmopptak.
 • Hvis du vil at rammen for registrering av ansikt eller øyne skal forsvinne innen en bestemt tid etter at kameraet har fokusert på ansiktet eller øyet, stiller du inn [Auto-tøm. AF-omr.][På].

Merknad

 • Når [Motivgjenkjenning] er stilt inn på [Dyr], kan ikke følgende funksjoner brukes.
  • Høyre/venstre øye
  • Øyeregistrering under filmopptak
  • Ansiktspri. i multi-m.
  • Prioriter reg. ansikt
 • Funksjonen [Øye-AF] fungerer kanskje ikke som den skal under visse forhold, for eksempel i følgende situasjoner.
  • Når en person har på seg solbriller.
  • Når øynene dekkes til av hår.
  • Under forhold med lite lys eller med motlys.
  • Når øynene er lukket.
  • Når motivet er i skyggen.
  • Når motivet er ute av fokus.
  • Når motivet beveger seg for mye.
 • Hvis motivet beveger seg for mye, kan det hende at gjenkjenningsrammen ikke vises riktig over vedkommendes øyne.
 • Når kameraet ikke kan fokusere på menneskeøyne, registrerer det og fokuserer på ansiktet i stedet. Kameraet kan ikke fokusere på øynene når det ikke registreres noen menneskeansikt.
 • Under visse forhold vil produktet kanskje ikke gjenkjenne noen av ansiktene, eller feilaktig oppfatte andre gjenstander som ansikter.
 • Rammen for øyegjenkjenning vises ikke når funksjonen for øye-AF ikke er tilgjengelig.
 • Du kan ikke bruke funksjonen for registrering av ansikt/øyne sammen med følgende funksjoner:
  • Andre zoomefunksjoner enn den optiske zoomen.
  • [Posterisering] under [Bildeeffekt]
  • Fokusforstørrer
  • Filmopptak med [Opptaksinnst.] stilt inn på [120p]/[100p]
  • Når [Bildefrekvens] er stilt inn på [120fps]/[100fps] under opptak i slow-motion/quick-motion.
  • Når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S 4K], når [Opptaksinnst.] stilt inn på [30p 100M]/[25p 100M] eller [30p 60M]/[25p 60M], og [Velg 4K-utdata] er stilt inn på [Minnekort+HDMI].
  • Når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S 4K] og [Proxy-opptak] er stilt inn på [På]
 • Selv om [Vis ans.-/øyeramme] eller [Visning av dyreøyne] er stilt inn på [Av], vises det en grønn fokusramme over ansikter eller øyne som er i fokus.
 • Når opptaksmodus er stilt inn på [Intelligent Auto], låses [Ans.-/øyepri. i AF] til [På].
 • Hvis du vil registrere dyreøyne, må du ordne komposisjonen av bildet slik at begge øynene og nesen til dyret er innenfor synsvinkel. Så snart du fokuserer på ansiktet til dyret, vil det bli enklere å oppdage øynene til dyret.
 • Selv når [Motivgjenkjenning] er stilt inn på [Dyr], kan det hende at øynene til enkelte typer dyr ikke registreres.