Fil-/mappe-innst. (stillbilde)

Stiller inn filnavn for stillbilder som skal fotograferes, og angir mapper for lagring av stillbildene som er tatt.

  1. MENU → (Oppsett) → [Fil-/mappe-innst.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Filnummer:
Du kan angi hvordan stillbildene skal nummereres med filnumre.
[Serie]: Tilbakestiller ikke filnumrene for hver mappe.
[Tilbakestille]: Tilbakestiller filnumrene for hver mappe.
Angi filnavn:
Du kan angi de første tre tegnene i filnavnet.
Mappenavn:
Du kan angi hvordan mappenavnene tilordnes.
[Standardform]: Mapper navngis som "mappenummer + MSDCF".
Eksempel: 100MSDCF
[Datoform]: Mapper navngis som "mappenummer + Å (siste siffer i året)/MM/DD".
Eksempel: 10000405 (Mappenummer: 100, dato: 04/05/2020)

Merknad

  • Bare store bokstaver, tall og understreker kan brukes for [Angi filnavn]. Du kan ikke bruke understrek som innledende tegn.
  • De tre tegnene som spesifiseres med [Angi filnavn], brukes bare på filer som er tatt opp etter at innstillingen er konfigurert.