Filinnstillinger (film)

Konfigurer innstillinger for filnavnene til innspilte filmer.

  1. MENU → (Oppsett) → [Filinnstillinger] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Filnummer:
Du kan angi hvordan filmene skal nummereres med filnumre.
[Serie]: Tilbakestiller ikke filnumrene selv om minnekortet byttes ut.
[Tilbakestille]: Tilbakestiller filnummeret når minnekortet byttes ut.
Tilbakes. serieteller:
Tilbakestiller serietelleren som brukes når [Filnummer] er stilt inn på [Serie].
Filnavnformat:
Du kan stille inn formatet for filmfilnavn.
[Standard]: Filnavnet til filmen som er tatt opp, begynner på "C". Eksempel: C0001
[Tittel]: Filnavnet til filmen som er tatt opp, blir "tittel + filnummer".
[Dato + Tittel]: Filnavnet til filmen som er tatt opp, blir "dato + tittel + filnummer".
[Tittel + Dato]: Filnavnet til filmen som er tatt opp, blir "tittel + dato + filnummer".
Tittelinnstillinger:
Du kan konfigurere tittelen når [Filnavnformat] er stilt inn på [Tittel], [Dato + Tittel] eller [Tittel + Dato].

Merknad

  • Bare alfanumeriske tegn og symboler kan brukes som inndata for [Tittelinnstillinger]. Du kan oppgi opptil 37 tegn.
  • Titler som er angitt med [Tittelinnstillinger], brukes bare på filmer som er tatt opp etter at innstillingen er konfigurert.
  • Du kan ikke angi hvordan mappenavn skal tilordnes for filmer.
  • Hvis du bruker et SDHC-minnekort, låses [Filnavnformat] til [Standard].
  • Hvis det finnes ubrukte numre på grunn av sletting av filer e.l., gjenbrukes disse numrene når filmfilnummeret når "9999".