Betjene kameraet fra en datamaskin (PC-kontrollfunksjon)

Bruker en Wi-Fi- eller USB-tilkobling eller lignende til å styre kameraet fra en datamaskin, inkludert funksjoner som opptak og lagring av bilder på datamaskinen.

Velg MENU → (Nettverk) → [Kontr. med smarttlf.][Kontr. med smarttlf.][Av] på forhånd.

Du finner mer informasjon om [PC-kontrollfunksjon] på følgende URL-adresse:

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/ilc/ilce-7c/l/pcremote.php

  1. MENU (Nettverk) → [PC-kontrollfunksjon] → Velg et element som skal konfigureres, og velg deretter ønsket innstilling.
  2. Koble kameraet til datamaskinen, og start deretter Imaging Edge Desktop (Remote) på datamaskinen.
    Du kan nå betjene kameraet ved hjelp av Imaging Edge Desktop (Remote).
    • Tilkoblingsmetoden mellom kameraet og datamaskinen avhenger av innstillingen for [Tilk.-met. PC-kontr.].

Menyelementdetaljer

PC-kontroll:
Angir om funksjonen [PC-kontroll] skal brukes eller ikke. ([På] / [Av])
Tilk.-met. PC-kontr.:
Velger tilkoblingsmetoden når kameraet er tilkoblet en datamaskin med [PC-kontroll]. ([USB]/[Wi-Fi Direct]/[Tilkobl. til Wi-Fi-tilg.])
Paring:
Når [Tilk.-met. PC-kontr.] er stilt inn på [Tilkobl. til Wi-Fi-tilg.], parkobler du kameraet med datamaskinen.
Wi-Fi Direct-info.:
Viser den informasjonen som er nødvendig for å koble til kameraet fra datamaskinen når [Tilk.-met. PC-kontr.] er stilt inn på [Wi-Fi Direct].
Lagr.-dest. stillbilde:
Angir om du vil lagre stillbilder både til kameraet og til datamaskinen under fotografering med PC Remote. ([Kun PC]/[PC+kamera]/[Kun kamera])
RAW+J: Lagre på PC:
Velger filtypen for bilder som skal overføres til datamaskinen, når [Lagr.-dest. stillbilde] er stilt inn på [PC+kamera]. ([RAW og JPEG]/[Kun JPEG]/[Kun RAW])
Bildestr. v. PC-lagr.:
Velger filstørrelse for bilder som skal overføres til datamaskinen når [Lagr.-dest. stillbilde] er stilt inn på [PC+kamera]. Den opprinnelige JPEG-filen eller en JPEG-fil tilsvarende 2M kan overføres. ([Original]/[2M])


Slik kobler du sammen kameraet og datamaskinen

Når [Tilk.-met. PC-kontr.] er stilt inn på [USB]

Koble kameraet til datamaskinen med en USB Type-C-kabel (inkludert).


Når [Tilk.-met. PC-kontr.] er stilt inn på [Wi-Fi Direct]

Bruk kameraet som et tilgangspunkt, og koble datamaskinen direkte til kameraet via Wi-Fi.

Velg MENU(Nettverk) → [PC-kontrollfunksjon][Wi-Fi Direct-info.] for å vise Wi-Fi-tilkoblingsinformasjon (SSID og passord) for kameraet. Koble til datamaskinen og kameraet med Wi-Fi-tilkoblingsinformasjonen som vises på kameraet.


Når [Tilk.-met. PC-kontr.] er stilt inn på [Tilkobl. til Wi-Fi-tilg.]

Koble til kameraet og datamaskinen via Wi-Fi ved hjelp av et trådløst tilgangspunkt. Kameraet og datamaskinen må sammenkobles på forhånd.

Velg MENU(Nettverk) → [Wi-Fi-innstillinger][WPS-trykk] eller [Innst. for tilgangspkt.] for å koble kameraet til det trådløse tilgangspunktet. Koble datamaskinen til det samme trådløse tilgangspunktet.
Velg MENU → (Nettverk) → [PC-kontrollfunksjon][Paring] på kameraet, og bruk deretter Imaging Edge Desktop (Remote) for å parkoble kameraet og datamaskinen. Velg [OK] på skjermbildet som bekrefter parkoblingen på kameraet, for å fullføre parkoblingen.

  • Parkoblingsinformasjonen slettes når du tilbakestiller kameraet.

Merknad

  • Når det settes inn et minnekort i kameraet som det ikke går an å lagre bilder til, kan du ikke ta opp stillbilder selv om [Lagr.-dest. stillbilde] er stilt inn på [Kun kamera] eller [PC+kamera].
  • Når [Kun kamera] eller [PC+kamera] er valgt, og det ikke er satt inn noe minnekort i kameraet, utløses ikke lukkeren selv om [Utløser uten kort] er stilt inn på [Aktiver].
  • [RAW+J: Lagre på PC] kan bare velges når [Filformat] er stilt inn på [RAW og JPEG].