Bev.-mn. AF-ramme

Angir hvor langt fokuseringsrammen skal flyttes når [Fokusområde] er stilt inn på [Fleksibelt punkt] e.l. Du kan flytte fokuseringsrammen raskt ved å øke avstanden, for eksempel i situasjoner der motivet beveger seg mye.

 1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Bev.-mn. AF-ramme] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Standard:
Fokusrammen beveger seg med standardavstanden.
Stor:
Fokusrammen beveger seg over en større avstand om gangen enn med [Standard].

Hint

 • Når [Hld+vks. AF-ram. bv.] er tilordnet den ønskede tasten med [Tilp. knapp] eller [Tilp. knapp], byttes [Bev.-mn. AF-ramme]-innstillingen midlertidig mens tasten trykkes.
 • Hvis noen av følgende funksjoner er tilordnet til kontrollskiven eller kontrollhjulet med [Mitt ratt-innstillinger], kan du flytte fokusrammen etter avstanden som er angitt for hver funksjon, uansett innstilling for [Bev.-mn. AF-ramme].
  • [Flytt AF-ramme: S]
  • [Flytt AF-ramme: S]
  • [Flytt AF-ram.: Std]
  • [Flytt AF-ram.: Std]

Merknad

 • Når du bruker LA-EA4-fatningsadapteren, flyttes fokusrammen etter avstanden som er angitt med [Standard], selv om [Stor] er valgt.