Ratt/hjul Ev komp.

Exponeringen kan kompenseras med manöverratten eller styrratten. Exponeringen går att justera inom ett område från -5,0 EV till +5,0 EV.

  1. Ställ in exponeringskompensationsratten på "0".
  2. MENU (Kamerainst.2) → [Ratt/hjul Ev komp.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Av:
Exponeringskompensationsfunktionen går inte att justera med hjälp av manöverratten eller styrratten.
Hjul:
Exponeringskompensationsfunktionen går att justera med hjälp av styrratten.
Ratt:
Exponeringskompensationsfunktionen går att justera med hjälp av manöverratten.

OBS!

  • Om man väljer att använda manöverratten för att styra exponeringskompensationsfunktionen, går det att styra den funktion som ursprungligen var inställd med hjälp av styrratten, och tvärtom.
  • Exponeringskompensationsrattens inställningar har företräde framför [Expon.kompens.]-inställningen på MENU och exponeringsinställningarna som gjorts med manöverratten eller styrratten.
  • När tagningsläget är inställt på [Manuell exponering] och ISO-inställningen är inställd på [ISO AUTO] går det inte att ställa in punkten [Ratt/hjul Ev komp.].