Ändra funktionen för ratten tillfälligt (Min ratt-inställning)

Du kan tilldela önskade funktioner till manöverratten och styrratten och registrera upp till tre kombinationer av inställningar som ”Min ratt”-inställningar. Du kan snabbt hämta eller ändra registrerade ”Min ratt”-inställningar genom att trycka på specialknappen du tilldelade i förväg.

Registrera funktioner till ”Min ratt”

Registrera funktionerna som du vill tilldela till manöverratten och styrratten som [Min ratt 1] till [Min ratt 3].

 1. MENU →(Kamerainst.2) → [Min ratt-inställning].
 2. Välj en ratt eller ett hjul för (Min ratt 1) och tryck i mitten på styrratten.
 3. Välj funktion som ska tilldelas med ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten och tryck sedan i mitten på styrratten.

  • Välj ”--” (Inte inställt) för en ratt eller ett hjul som du inte vill tilldela någon funktion.
 4. När du har valt funktioner för alla rattar och hjulet i (Min ratt 1) genom att upprepa steg 2 och 3 ska du välja [OK] .

  Inställningarna för (Min ratt 1) registreras.

  • Om du vill registrera (Min ratt 2) och (Min ratt 3) också så gör du på samma sätt som beskrivs ovan.


Tilldela en knapp för att hämta ”Min ratt”

Tilldela en specialknapp för att hämta de registrerade inställningarna för ”Min ratt”.

 1. MENU →(Kamerainst.2) → [Spec.knapp] eller [Spec.knapp] → Välj den knapp som du vill använda för att hämta ”Min ratt”.
 2. Välj numret för ”Min ratt”-inställningen som du vill hämta eller mönstret för att växla till ”Min ratt”.


Menypunktsdetaljer

Min ratt 1 vid intryckt /Min ratt 2 vid intryckt/Min ratt 3 vid intryckt:
När du håller knappen intryckt tilldelas funktionerna som du registrerade i [Min ratt-inställning] till ratten/hjulet.
Min ratt 1→2→3 :
Varje gång du trycker på knappen ändras funktionerna i följande ordning: ”Normal funktion → Funktionen för Min ratt 1 → Funktionen för Min ratt 2 → Funktionen för Min ratt 3 → Normal funktion”.
Lås Min ratt 1 /Lås Min ratt 2/Lås Min ratt 3:
Den funktion som registrerades med [Min ratt-inställning] bibehålls även om du inte håller knappen intryckt. Tryck på knappen igen för att återgå till normal funktion.


Byta till ”Min ratt” under tagning

Under en tagning kan du hämta ”Min ratt” med specialknappen och ta bilder när du ändrar tagningsinställningarna genom att vrida på manöverratten/styrratten.


I följande exempel är funktionerna i tabellen nedan registrerade till ”Min ratt” och [Min ratt 1→2→3] är inställt på C-knappen (anpassad).

Funktionsdelar Min ratt 1 Min ratt 2 Min ratt 3
Styrratt ISO Tv Kreativa inst.
Manöverratt Av Vitbalans Bildeffekt
 1. Tryck på C-knappen (anpassad).

  Funktionerna som är registrerade för [Min ratt 1] tilldelas till styrratten/manöverratten.

  • Ikonerna för den funktion som ställts in för [Min ratt 1] visas i den nedre delen av skärmen.

 2. Vrid på styrratten för att ställa in ISO-värdet och vrid på manöverratten för att ställa in bländarvärdet.
 3. Tryck på C-knappen igen. Funktionerna som är registrerade för [Min ratt 2] tilldelas till styrratten/manöverratten.
 4. Vrid på styrratten för att ställa in slutartid och vrid på manöverratten för att ställa in [Vitbalans].
 5. Tryck på C-knappen igen och ändra inställningsvärdena för funktionerna som registrerats för [Min ratt 3].
 6. Tryck ner avtryckaren när du vill fotografera.

OBS!

 • ”Min ratten”-inställningarna hämtas inte när du trycker på specialknappen för en ratt/ett hjul som har inställningen [Inte inställt]. De hoppas även över i [Min ratt 1→2→3].
 • Även om en ratt/ett hjul har låsts med funktionen [Ratt-/hjullås] kommer den att låsas upp tillfälligt när ”Min ratt” hämtas.