Intervalltagnfunk.

Du kan automatiskt ta en serie stillbilder med ett tagningsintervall och det antal bilder som du ställt in i förväg (Intervalltagning). På den här kameran går det inte att skapa filmer med stillbilder som är tagna med intervalltagningsfunktionen.


 1. MENU (Kamerainst.1) → [Intervalltagnfunk.][Intervalltagning][På].
 2. MENU (Kamerainst.1) → [Intervalltagnfunk.] → Välj den punkt som du vill ställa in och önskad inställning.
 3. Tryck på avtryckaren.

  Tagningen startar när den tid som angetts för [Starttid för tagning] har gått.

  • Kameran återgår till standbyskärmen för intervalltagning när antalet bilder som angetts för [Antal tagningar] har tagits.

Menypunktsdetaljer

Intervalltagning:
Anger om intervalltagning ska användas. ([På]/[Av])
Starttid för tagning:
Ställer in tiden från det att du trycker på avtryckaren tills intervalltagningen börjar. (1 sekund till 99 minuter 59 sekunder)
Tagningsintervall:
Ställer in tagningsintervall (tiden från det att en exponering börjar tills det att exponeringen för nästa bild startar). (1 sekund till 60 sekunder)
Antal tagningar:
Ställer in antalet bilder för intervalltagning. (1 bild till 9999 bilder)
Känsl. för AE-spårn.:
Ställer in följningskänslighet för den automatiska exponeringen i förhållande till ändringar i ljusstyrkan vid intervalltagning. Om du väljer [Låg] kommer exponeringsändringarna att bli jämnare under intervalltagning. ([Hög]/[Mellan]/[Låg])
Tyst tagn. i intervall:
Ställer in om tyst tagning ska användas vid intervalltagning. ([]/[Av])
Tagningsint.prioritet:
Ställer in om tagningsintervall ska prioriteras när exponeringsläget är inställt på [Autoprogram] eller [Bländarprioritet] och slutartiden blir längre än den tid som angetts för [Tagningsintervall]. ([På]/[Av])

Tips

 • Om du trycker på avtryckaren under intervalltagning, avslutas intervalltagningen och kameran återgår till standbyskärmen för intervalltagning.
 • Om du vill gå tillbaka till det vanliga tagningsläget kan du välja MENU→ (Kamerainst.1) → [Intervalltagnfunk.][Intervalltagning][Av].
 • Om du trycker på en knapp som tilldelats en av följande funktioner när tagningen börjar kommer funktionen att vara aktiv under intervalltagningen även om du inte håller knappen intryckt.
  • [AEL intryckt]
  • [Spot-AEL]
  • [Håll AF/MF-kontroll]
  • [Regist. AF-omr. intr.]
  • [AWB-lås intryckt]
  • [Min ratt 1 vid intryckt] till [Min ratt 3 vid intryckt]
 • När [Visa som grupp] är [På] visas stillbilder som är tagna med intervalltagning i grupper.
 • Stillbilder som är tagna med intervalltagning kan spelas upp kontinuerligt på kameran. Om du har för avsikt att skapa en film av stillbilderna kan du förhandsgranska resultatet.

OBS!

 • Du kanske inte kan spela in det inställda antalet bilder beroende på batterinivån och mängden ledigt utrymme på inspelningsmediet. Mata ström via USB under tagningen och använd ett minneskort med tillräckligt utrymme.
 • När tagningsintervallet är kort kan det hända att kameran blir varm. Beroende på den omgivande temperaturen kan det hända att det inte går att lagra det inställda antalet bilder eftersom kameran kan stoppa inspelningen för att skydda utrustningen.
 • Under intervalltagning (inklusive tiden mellan det att du trycker ner avtryckaren och tagningen startar) kan du inte använda den särskilda tagningsskärmen eller MENU-skärmen.Det går dock att justera vissa inställningar som slutartid med den anpassade ratten eller styrratten.
 • Snabbgranskningen visas inte vid intervalltagning.
 • [Tyst tagn. i intervall] är inställd på [På] i standardinställningarna, oavsett inställningen för [Tyst tagning].
 • Intervalltagning går inte att använda i följande fall:
  • Tagningsläget är inställt på något annat än P/A/S/M