Wi-Fi-inställningar: Visa info Wi-Fi

Används för att visa kamerans Wi-Fi-information, t.ex. MAC-adressen, IP-adressen osv.

 1. MENU (Nätverk) → [Wi-Fi-inställningar] [Visa info Wi-Fi].

Tips

 • Annan information än MAC-adressen visas i följande fall.
  • När punkten [FTP-funktion] under [Funk. för FTP-överf.] är inställd på [På], och en Wi-Fi-anslutning har upprättats.
  • När punkten [Fjärrdator] är inställd på [På] och punkten [Ansl.metod Fj.dator] är inställd på [Ansl. Wi-Fi-åtk.pnkt] under [Fjärrdatorfunktion], och en Wi-Fi-anslutning har upprättats.

Visa MAC-adressens QR Code

 • Det går att importera kamerans MAC-adress till en smartphone. Använd någon av följande metoder för att visa aktuell QR Code på skärmen och läs sedan av denna QR Code med smartphone-appen Transfer & Tagging add-on.
  • Slå på kameran från avstängt läge samtidigt som du trycker på (uppspelning)-knappen.
  • Tryck på (radera)-knappen på skärmen [Visa info Wi-Fi].

  Se följande supportsida för närmare information om hur du läser av en QR Code med Transfer & Tagging add-on.

  https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/l/macaddress/index.php

  Transfer & Tagging add-on är endast tillgängligt i vissa länder och områden.