Lista över standardinställningar

Följande värden är standardinställningarna.

För att återställa inställningarna till standardinställningarna

Välj MENU→(Installation) → [Återställ inställning][Återställ. kamerainställ.] eller [Initiera][Enter].

Punkterna som går att återställa med hjälp av [Återställ. kamerainställ.] är begränsade. Se nedanstående tabeller. Om man väljer [Initiera] återställs alla kamerans inställningar till standardinställningarna.

Kamerainst.1

MENU-punkter  Standardinställning Återställbart med hjälp av [Återställ. kamerainställ.]
Filformat JPEG Går att återställa
RAW-filtyp Komprimerad Går att återställa
JPEG-kvalitet Fin Går att återställa
JPEG-bildstorlek (om [Aspekt] är inställd på [3:2]) L: 24M Går att återställa
JPEG-bildstorlek (om [Aspekt] är inställd på [4:3]) L: 21M Går att återställa
JPEG-bildstorlek (om [Aspekt] är inställd på [16:9]) L: 20M Går att återställa
JPEG-bildstorlek (om [Aspekt] är inställd på [1:1]) L: 16M Går att återställa
JPEG-bildstorlek (om [Aspekt] är inställd på [3:2]-inspelning i format som motsvarar APS-C) L: 10M Går att återställa
JPEG-bildstorlek (om [Aspekt] är inställd på [16:9]-inspelning i format som motsvarar APS-C) L: 8.7M Går att återställa
JPEG-bildstorlek (om [Aspekt] är inställd på [1:1]-inspelning i format som motsvarar APS-C) L: 6.9M Går att återställa
JPEG-bildstorlek (om [Aspekt] är inställd på [4:3]-inspelning i format som motsvarar APS-C) L: 9.2M Går att återställa
Aspekt 3:2 Går att återställa
APS-C/Super 35mm Auto Går ej att använda
Långexp.brusred Går att återställa
Hög-ISO brusred Normal Går att återställa
Färgrymd sRGB Går att återställa
Objektivkomp. (Skuggkompensering) Auto Går ej att använda
Objektivkomp. (Krom. aber.komp.) Auto Går ej att använda
Objektivkomp. (Förvridningskomp.) Av Går ej att använda
Matningsläge Enkeltagning Går att återställa
Gafflingsinst. (Självutl. vid gaffling) Av Går att återställa
Gafflingsinst. (Gafflingsordn.) 0→-→+ Går att återställa
Intervalltagnfunk. (Intervalltagning) Av Går att återställa
Intervalltagnfunk. (Starttid för tagning) 1 s Går att återställa
Intervalltagnfunk. (Tagningsintervall) 3 s Går att återställa
Intervalltagnfunk. (Antal tagningar) 30 Går att återställa
Intervalltagnfunk. (Känsl. för AE-spårn.) Mellan Går att återställa
Intervalltagnfunk. (Tyst tagn. i intervall) Går att återställa
Intervalltagnfunk. (Tagningsint.prioritet) Av Går att återställa
/ Hämta Går ej att använda
/ Minne Går ej att använda
Reg. anp. tagnsinst. Går ej att använda
Fokusläge Automatisk AF Går att återställa
Prioritetinst. AF-S Balanserad fokus Går ej att använda
Prioritetinst. AF-C Balanserad fokus Går ej att använda
Fokusområde Brett Går att återställa
Begr. av fokusomr. Går att återställa
Växl V/H AF-omr. Av Går att återställa
AF-belysning Auto Går att återställa
St. in ansik./öga AF (Anskts-/ögonpr i AF) Går att återställa
St. in ansik./öga AF (Motivavkänning) Människa Går att återställa
St. in ansik./öga AF (Välja hög/vänst öga) Auto Går att återställa
St. in ansik./öga AF (Ans.-/ögonramvisn.) Av Går att återställa
St. in ansik./öga AF (Visa djurets öga) Går att återställa
Känsl. AF-spårn. 3(Standard) Går att återställa
Bländardrift i AF Standard Går ej att använda
AF m.avtryckare Går ej att använda
För-AF Av Går ej att använda
Eye-Start AF Av Går ej att använda
Reg. AF-område Av Går ej att använda
Rad. reg. AF-omr. Går ej att använda
Färg på fokusram Vitt Går ej att använda
Autoren. av AF-omr. Av Går ej att använda
Visa omr. för kont.AF Går ej att använda
Cirk. av fokuspunkt Cirkulerar inte Går ej att använda
Förändr. av AF-omr. Standard Går att återställa
AF Microjust. * (Inst. av AF-justering)

* Denna inställning återställs inte, även om man väljer [Återställ. kamerainställ.] eller [Initiera].

Av Går ej att använda
AF Microjust. * (Rensa)

* Denna inställning återställs inte, även om man väljer [Återställ. kamerainställ.] eller [Initiera].

Går ej att använda
AF Microjust. * (mängd)

* Denna inställning återställs inte, även om man väljer [Återställ. kamerainställ.] eller [Initiera].

±0 Går ej att använda
Expon.kompens. ±0.0 Går att återställa
Återställ EV kompen. Återställ Går ej att använda
ISO-inställning (ISO) ISO AUTO Går att återställa
ISO-inställning (ISO-intervallbegr.) ISO 50 – ISO 204800 Går ej att använda
ISO-inställning (ISO AUTO min. SH Standard Går att återställa
Mätmetod Multi Går att återställa
Ansprio i mltimätn Går att återställa
Spotmätarpunkt Mitten Går att återställa
Exponeringssteg 0,3 EV Går ej att använda
AEL med slutare Auto Går ej att använda
Just. exp.stndard. ±0.0 Går ej att använda
Blixtläge Autoblixt Går att återställa
Blixtkompensering ±0.0 Går att återställa
Exp.komp.inst. Bakgrund&blixt Går ej att använda
Trådlös blixt Av Går att återställa
Rödögereducering Av Går att återställa
Inst. extern blixt (Utl.inst. extern blixt) Går ej att använda
Inst. extern blixt (Spc.inst. extern blixt) Går ej att använda
Vitbalans Auto Går att återställa
Prioritetinst. AWB Standard Går att återställa
DRO/Auto HDR Opt.av dyn.omr.: Auto Går att återställa
Kreativa inst. Standard Går att återställa
Bildeffekt Av Går att återställa
Bildprofil Av Går att återställa
Knapp AWB-lås Av Går ej att använda
Fokusförstoring Går att återställa
Tid för fokusförst. Ingen begräns. Går ej att använda
Urspr. fokusförst. x1,0 Går ej att använda
AF vid fokusförst. Går ej att använda
MF-hjälp Går ej att använda
Ins. kont.framhvning (Kont.framhävnsvisn.) Av Går ej att använda
Ins. kont.framhvning (Konturframhävn.nivå) Mellan Går ej att använda
Ins. kont.framhvning (Konturframhävn.färg) Vitt Går ej att använda
Anti-flickertagn. Av Går att återställa
Ansiktsregistrering Går ej att använda
Prio ansiktsregist. Går att återställa

Kamerainst.2

MENU-punkter  Standardinställning Återställbart med hjälp av [Återställ. kamerainställ.]
Exponeringsläge Autoprogram Går att återställa
Exponeringsläge Autoprogram Går att återställa
Filformat XAVC S HD Går att återställa
Inspelningsinst. (om [Filformat] är inställd på [XAVC S 4K]) 24p 60M /25p 60M Går att återställa
Inspelningsinst. (om [Filformat] är inställd på [XAVC S HD]) 60p 50M /50p 50M Går att återställa
S&Q-inställning. (Inspelningsinst.) 30p /25p Går att återställa
S&Q-inställning. (Bildhastighet) 120fps /100fps Går att återställa
Proxyinspelning Av Går att återställa
AF-övergångsha. 5 Går att återställa
Käns. AF-objektb. 5(Känslig) Går att återställa
Aut. lång. slutare Går att återställa
Urspr. fokusförst. x1,0 Går ej att använda
Ljudinspelning Går att återställa
Ljudinspelningsnivå 26 Går att återställa
Visa ljudnivå Går ej att använda
Ljudutmatningstim. Naturlig Går att återställa
Reducera vindbrus Av Går att återställa
Markörvisning Av Går ej att använda
Markörinst. (Mitten) Av Går ej att använda
Markörinst. (Bildförhållande) Av Går ej att använda
Markörinst. (Säkerhetszon) Av Går ej att använda
Markörinst. (Guideram) Av Går ej att använda
Videolampläge Strömlänk Går ej att använda
Filmer med slutaren Av Går ej att använda
Tyst tagning Av Går att återställa
Utl.utan obj. Möjlig Går ej att använda
Utlöser utan kort Möjlig Går ej att använda
SteadyShot Går att återställa
SteadyShot-inst. (SteadyShot-just.) Auto Går att återställa
SteadyShot-inst. (SteadyS.-brännvidd) (när [SteadyShot-just.] är inställd på [Manuell]) 8mm Går att återställa
Zoom Går ej att använda
Zoominställning Endast optisk zoom Går ej att använda
Rotera zoomring Vänst.(W)/Höger(T) Går ej att använda
DISP-knapp (Skärm) Visa all info Går ej att använda
DISP-knapp (Sökare) Nivå Går ej att använda
FINDER/MONITOR Auto Går ej att använda
Bildhast. f sökare Standard Går ej att använda
Zebrainställning (Zebravisning) Av Går ej att använda
Zebrainställning (Zebranivå) 70 Går ej att använda
Rutnät Av Går ej att använda
Expon.inställ.guide Av Går ej att använda
Livevisning Ställa in effekt på Går ej att använda
Längd kont. tagning Visas inte Går ej att använda
Snabbgranskning Av Går ej att använda
Spec.knapp (C-knapp) Vitbalans Går ej att använda
Spec.knapp (Mittenknapp. funk.) Fokusstandard Går ej att använda
Spec.knapp (Vänsterknapp. funk.) Matningsläge Går ej att använda
Spec.knapp (Högerknapp. funk.) ISO Går ej att använda
Spec.knapp (Nedknapp) Inte inställt Går ej att använda
Spec.knapp (AF-ON-knapp) Spårning på + AF På Går ej att använda
Spec.knapp (MOVIE-knapp) Filmtagning Går ej att använda
Spec.knapp (Håll fokus-knappen) Håll fokus Går ej att använda
Spec.knapp (C-knapp) Följ special () Går ej att använda
Spec.knapp (Mittenknapp. funk.) Följ special () Går ej att använda
Spec.knapp (Vänsterknapp. funk.) Följ special () Går ej att använda
Spec.knapp (Högerknapp. funk.) Följ special () Går ej att använda
Spec.knapp (Nedknapp) Följ special () Går ej att använda
Spec.knapp (AF-ON-knapp) AF På Går ej att använda
Spec.knapp (MOVIE-knapp) Filmtagning Går ej att använda
Spec.knapp (Håll fokus-knappen) Följ special () Går ej att använda
Spec.knapp (MOVIE-knapp) Följ special (/) Går ej att använda
Spec.knapp (Fn/-knapp) Skicka t. Smartph. Går ej att använda
Inst. funktionsmeny Går ej att använda
Min ratt-inställning Går ej att använda
Inställning ratt/hjul Tid Bländ. Går ej att använda
Rotera Av/Tv Normal Går ej att använda
Ratt/hjul Ev komp. Av Går ej att använda
Funktionsring(obj.) Fokusdrift Går ej att använda
Anv. pekfunktionen Pekfokus Går ej att använda
Ratt-/hjullås Låsa upp Går ej att använda
Ljudsignaler Går ej att använda

Nätverk

För att återställa [Nätverk]-punkterna till standardinställningarna väljer man [Initiera] eller [Återst. nätverksinst.]. Dessa punkter återställs inte till standardinställningarna även om man väljer [Återställ. kamerainställ.].

MENU-punkter  Standardinställning
Funk skicka t Smrtp (Skicka t. Smartph.)
Funk skicka t Smrtp (Skickar objekt) Endast proxy
Funk skicka t Smrtp (Ansl. str. stängs AV) Av
Spara/lad. FTP-ins.
Funk. för FTP-överf.
Ktrl m Smartphone (Ktrl m Smartphone) Av
Ktrl m Smartphone (Anslutning)
Ktrl m Smartphone (Alltid ansluten) Av
Fjärrdatorfunktion (Fjärrdator) Av
Fjärrdatorfunktion (Ansl.metod Fj.dator) USB
Fjärrdatorfunktion (Ihopparning)
Fjärrdatorfunktion (Wi-Fi Direct-info.)
Fjärrdatorfunktion (Dest. för spara stillb.) Endast dator
Fjärrdatorfunktion (RAW+J sp. b. dator) RAW & JPEG
Fjärrdatorfunktion (Spar. bildstrl. dator) Original
Flygplansläge Av
Wi-Fi-inställningar (Tryck på WPS)
Wi-Fi-inställningar (Inst. åtkomstpunkt)
Wi-Fi-inställningar (Frekvensband) 2,4 GHz
Wi-Fi-inställningar (Visa info Wi-Fi)
Wi-Fi-inställningar (Åtrst SSID/lösen)
Bluetooth-inst. (Bluetooth-funktion) Av
Bluetooth-inst. (Ihopparning)
Bluetooth-inst. (Visa enhetsadress)
Inst. Platsinfo.länk (Platsinfo.länk) Av
Inst. Platsinfo.länk (Auto. tidskorrigering)
(när [Platsinfo.länk] är inställd på [På])
Inst. Platsinfo.länk (Auto. Just. av omr.)
(när [Platsinfo.länk] är inställd på [På])
Bluetooth-fjärrkntr. Av
Red. enhetsnamn
Imp. rotcertifikat
Säkerhet(IPsec) (IPsec) Av
Säkerhet(IPsec) (Destination. IP-adress)
Säkerhet(IPsec) (Delad nyckel)
Återst. nätverksinst.

Uppspelning

För att återställa [Uppspelning]-punkterna till standardinställningarna väljer man [Initiera]. Dessa punkter återställs inte till standardinställningarna även om man väljer [Återställ. kamerainställ.].

MENU-punkter  Standardinställning
Skydda
Rotera
Radera
Klassificering
Klassifinst.(spknpp)
Markera utskrift
Fånga foto
Förstora
Frst. ursp. zoomfst. Standardförstoring
Först. ursp. posit. Fokuserad position
Kont. upps. interv
Upps.hast. interv 5
Bildspel (Upprepa) Av
Bildspel (Intervall) 3 s
Visningssätt Datumvisning
Indexvisning 9 bilder
Visa som grupp
Visningsriktning Auto
Inställn. hoppa bild (Välj ratt) Ratt
Inställn. hoppa bild (Metod hoppa bild) En och en

Installation

För att återställa [Installation]-punkterna till standardinställningarna väljer man [Initiera]. Dessa punkter återställs inte till standardinställningarna även om man väljer [Återställ. kamerainställ.].

MENU-punkter  Standardinställning
Skärmljusstyrka Manuell
Sökarens ljusstyrka Auto
Sökarens färgtemp. ±0
Gammavisn.assist. Av
Volyminställning 7
Bekr.radering "Ångra" först
Visningskvalitet Standard
Starttid f. energiläge 1 min
Auto tempavstäng. Standard
NTSC/PAL-väljare
Rengöringsläge
Pekfunktion
Pekskärm/-platta Endast pekskärm
Inst pekplatta (Drift i vert orient)
Inst pekplatta (Positionsläge peksk.) Absolut position
Inst pekplatta (Driftområde) Höger 1/2
TC/UB-inställningar (Inst. TC/UB-visning) Räkneverk
TC/UB-inställningar (TC Preset) 00:00:00.00
TC/UB-inställningar (UB Preset) 00 00 00 00
TC/UB-inställningar (TC Format) DF
TC/UB-inställningar (TC Run) Rec Run
TC/UB-inställningar (TC Make) Preset
TC/UB-inställningar (UB Time Rec) Av
HDMI-inställningar (HDMI-upplösning) Auto
HDMI-inställningar (24p/60p-utmat.) 60p
HDMI-inställningar (Visa HDMI-info.)
HDMI-inställningar (TC-utmatning) Av
HDMI-inställningar (REC-kontroll) Av
HDMI-inställningar (KONTR. FÖR HDMI)
Välj 4K-utmatning Minneskort+HDMI
USB-anslutning Auto
USB LUN-inställn. Multipla
USB-strömförsörjn.
Språk
Datum/klockinst
Områdesinställning
IPTC-information (Skriv IPTC-info) Av
IPTC-information (Registrera IPTC-info)
Upphovsrättsinfo. (Skriv upphovsinfo.) Av
Upphovsrättsinfo. (Ange fotograf)
Upphovsrättsinfo. (Ange upphovsrätt)
Upphovsrättsinfo. (Visa upphovsinfo.)
Skriv serienummer Av
Formatera
Välj lagringsmapp
Ny mapp
Fil-/mappinst. (Filnummer) Serie
Fil-/mappinst. (Ange filnamn) DSC
Fil-/mappinst. (Mappnamnsformat) Standardformat
Filinställningar (Filnummer) Serie
Filinställningar (Återställ. av räknare)
Filinställningar (Filnamnsformat) Standard
Filinställningar (Titelnamninst.)
Återställ bilddatabas *

* Detta utförs inte, även om man väljer [Återställ. kamerainställ.] eller [Initiera].

Visa mediainfo.
Version
Certifieringslogotyp
Återställ inställning

Min meny

För att återställa [Min meny]-punkterna till standardinställningarna väljer man [Initiera] eller [Radera alla]. Dessa punkter återställs inte till standardinställningarna även om man väljer [Återställ. kamerainställ.].

MENU-punkter  Standardinställning
Lägg till post
Sortera post
Radera post
Radera sida
Radera alla
Visa från Min meny Av