Inställ. tyst läge (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Du kan konfigurera inställningar som är relaterade till det tysta läget, vilket gör att du kan ta bilder utan slutarljud eller elektroniska ljud. Du kan även ställa in om det ska gå att ändra inställningarna för övriga funktioner som avger ljud från kameran när kameran är inställd på det tysta läget.

 1. MENU (Tagning) → [Slutare/Tyst][Inställ. tyst läge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Tyst läge:
Används för att ställa in om du vill ta bilder utan slutarljud eller elektroniska ljud. ([På]/[Av])
När inställningen är satt till [På] låses [Slutartyp] och [Slutartyp i intervall] till [Elektron. slutare] och [Ljudsignaler] till [Av].
Inställn. för målfunkt.:
Används för att ställa in om inställningarna för övriga funktioner som avger ljud från kameran ska ändras på samma gång när kameran sätts till tyst läge. ([Bländardrift i AF]/[Auto bildpktsmappn.])
Om du väljer [Ej mål] förblir inställningsvärdena för respektive funktion kvar även i det tysta läget.

OBS!

 • Använd [Tyst läge]-funktionen på eget ansvar, och ta noga hänsyn till andra människors integritet och rätt att inte vilja avbildas.
 • Även om punkten [Tyst läge] är inställd på [På] fungerar inte kameran helt ljudlöst.
 • Även om punkten [Tyst läge] är inställd på [På] hörs det manöverljud i samband med bländar- och skärpeinställningen.
 • Om [Auto bildpktsmappn.] är satt till [På] kan det hända att det hörs ljud från slutaren när strömmen stängs av. Detta beror inte på något fel.
 • Det kan hända att det uppstår förvrängningar i bilden som beror på att motivet rör sig eller att kameran inte hålls stilla.
 • När man tar bilder under ögonblicklig belysning eller i flimrande belysning, t.ex. blixtljus från andra kameror eller lysrör, kan det uppstå ränder i bilden.
 • Även om [Tyst läge] är satt till [På] kan du höra slutarljud när du registrerar ett ansikte med [Ansiktsregistrering].
 • När punkten [Tyst läge] är inställd på [På] går följande funktioner inte att använda:
  • Blixttagning
  • Långexp.brusred
  • e-främre ridåslutare
  • BULB-tagning
  • Anti-flickertagn.