Hitta funktioner från MENU

De visade MENU-alternativen varierar beroende på tagningsläget. I tabellen nedan anges de lägen där respektive MENU-val visas med stillbild/film/S&Q-ikonerna.

Figur som visar stillbildstagningslägena och filminspelningslägena

stillbild: Menyalternativet visas när tagningsläget är satt till stillbildstagningsläge (A).

film, slow motion och quick motion: Menyalternativet visas när tagningsläget är satt till filminspelningsläge (B).

stillbild, film, slow motion och quick motion: Menyalternativet visas när tagningsläget är satt till antingen stillbildstagningsläge (A) eller filminspelningsläge (B).

  • När MR ( Hämta kamerains.) är inställt används det registrerade tagningsläget.

(Huvud)-fliken

Tagningsinställningar visas i en lista. Se ”Använda huvudmenyn (lista med tagningsinställningar)” för mer information.

(Tagning)-fliken

Grupper stillbild, film, slow motion och quick motion Menyval
Bildkvalitet/insp. stillbild Växla JPEG/HEIF
stillbild Inst. bildkvalitet: Filformat
stillbild Inst. bildkvalitet: RAW-filtyp
stillbild Inst. bildkvalitet: JPEG-kvalitet
stillbild Inst. bildkvalitet: HEIF-kvalitet
stillbild Inst. bildkvalitet: JPEG-bildstorlek
stillbild Inst. bildkvalitet: HEIF-bildstorlek
stillbild Aspekt
stillbild, film, slow motion och quick motion Filformat
stillbild, film, slow motion och quick motion Filminställningar
film, slow motion och quick motion S&Q-inställning.
film, slow motion och quick motion Log tagningsins.
film, slow motion och quick motion Proxyinställningar
stillbild, film, slow motion och quick motion Tagning
stillbild Långexp.brusred
stillbild Hög-ISO brusred
stillbild HLG-stillbilder
stillbild Färgrymd
stillbild, film, slow motion och quick motion Objektivkomp.
Media stillbild, film, slow motion och quick motion Formatera
stillbild, film, slow motion och quick motion Inst. inspel.media: Inspelningsmedia
stillbild, film, slow motion och quick motion Inst. inspel.media: Inspelningsmedia
stillbild, film, slow motion och quick motion Inst. inspel.media: Växla insmedia auto
stillbild, film, slow motion och quick motion Återst. bilddtbas
stillbild, film, slow motion och quick motion Visa mediainfo.
Fil stillbild Fil-/mappinst.
stillbild Välj lagringsmapp
stillbild Ny mapp
stillbild IPTC-information
stillbild Upphovsrättsinfo.
stillbild, film, slow motion och quick motion Skriv serienr.
film, slow motion och quick motion Filinställningar
Tagningsläge film, slow motion och quick motion Exponeringsläge
film, slow motion och quick motion Exponeringsläge
film, slow motion och quick motion Expon.kont. typ
stillbild, film, slow motion och quick motion Hämta kamerains.
stillbild, film, slow motion och quick motion Kamerains. minne
stillbild, film, slow motion och quick motion Välj media
stillbild Reg. anp. tagnsinst.
Matningsläge stillbild Matningsläge
stillbild Gafflingsinst.
stillbild Intervalltagnfunk.
Slutare/Tyst stillbild, film, slow motion och quick motion Inställ. tyst läge
stillbild Slutartyp
stillbild e-främre ridåslutare
stillbild, film, slow motion och quick motion Utl.utan obj.
stillbild Utlöser utan kort
stillbild Anti-flickertagn.
Ljudinspelning film, slow motion och quick motion Ljudinspelning
film, slow motion och quick motion Ljudinspelningsnivå
film, slow motion och quick motion Ljudutmatningstim.
film, slow motion och quick motion Reducera vindbrus
film, slow motion och quick motion Inst. för skoljud
TC/UB film, slow motion och quick motion Time Code Preset
film, slow motion och quick motion User Bit Preset
film, slow motion och quick motion Time Code Format
film, slow motion och quick motion Time Code Run
film, slow motion och quick motion Time Code Make
film, slow motion och quick motion User Bit Time Rec
Bildstabilisering stillbild SteadyShot
film, slow motion och quick motion SteadyShot
stillbild, film, slow motion och quick motion SteadyShot-just.
stillbild, film, slow motion och quick motion Brännvidd
Zoom stillbild, film, slow motion och quick motion Zoomomfång
stillbild, film, slow motion och quick motion Zoomhast. spak
stillbild, film, slow motion och quick motion Zhast. specknapp
stillbild, film, slow motion och quick motion Zmhast fjärrkntr
Tagningsvisning stillbild, film, slow motion och quick motion Rutnätsvisning
stillbild, film, slow motion och quick motion Rutnätstyp
stillbild Inst. livevisning
film, slow motion och quick motion Försk skärm INSP
Markörvisning film, slow motion och quick motion Markörvisning
film, slow motion och quick motion Mittmarkör
film, slow motion och quick motion Markör bildförhå.
film, slow motion och quick motion Säkerhetszon
film, slow motion och quick motion Guideram

(Exponering/Färg)-fliken

(Fokus)-fliken

(Uppspelning)-fliken

(Nätverk)-fliken

*Endast för vissa modeller

(Installation)-fliken

(Min meny)-fliken

OBS!

  • Den ordning som menyflikarna listas i avviker från vad som faktiskt visas på skärmen.