Uppspelning av stillbilder

Gör så här för att spela upp bilder.

  1. Välj MENU (Uppspelning) → [Uppspelningsmål][Välj uppsp.media] för att välja vilket minneskortsfack som ska användas för uppspelningen.
  2. Tryck på (Uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.
  3. Välj bild med styrratten.
    • Bilder som är tagna med intervalltagning visas som en grupp. För att spela upp bilderna i gruppen trycker man i mitten på styrratten.

Tips

  • Produkten skapar en bilddatabasfil på minneskortet för kunna att lagra och spela upp bilder. Det kan hända att bilder som inte är registrerade i bilddatabasfilen inte går att spela upp på rätt sätt. För att kunna visa bilder som är tagna med andra enheter måste bilderna först registreras i bilddatabasfilen med MENU (Tagning) → [Media][Återst. bilddtbas].
  • Om du spelar upp bilder direkt efter kontinuerlig tagning kan det visas en ikon på bildskärmen som anger att skrivning av data pågår/samt antal bilder som återstår att skrivas. Under skrivning av data är vissa funktioner inte tillgängliga.
  • När [Visning fokusram] är satt till [På] visas skärpeinställningsramen vid tagningen på de visade bilderna. Skärpeinställningsramen som kameran använde för att ställa in skärpan under tagningen visas i grönt. Även om flera skärpeinställningsramar visades under bildtagningen visas endast den som kameran faktiskt försökte ställa in skärpan efter vid bildvisningen.