Filminspelning

Du kan ställa in inspelningsformatet och exponeringen och spela in filmer med hjälp av de särskilda menyvalen för filmer.

 1. Tryck på MODE (läge)-knappen, använd styrratten för att välja [Film] och tryck sedan i mitten på styrratten.

 2. Tryck på REC (inspelning)-knappen för att starta inspelningen.

 3. Tryck på REC-knappen igen för att avsluta inspelningen.

Välja inspelningsformat ( Filformat)

Upplösningen och graden av kompatibilitet varierar beroende på inspelningsformatet (XAVC HS 4K/XAVC S 4K/XAVC S HD/XAVC S-I 4K/XAVC S-I HD). Välj format utifrån syftet med filmen som ska spelas in.

Ställa in bildrutehastigheten eller bildkvaliteten ( Filminställningar)

Bildrutehastigheten avgör hur jämna rörelser blir i filmer. ([Filminställningar][Bildhast. inspeln.])

Bildkvaliteten ändras med bithastigheten. ([Filminställningar][Inspelningsinst.])

Om bithastigheten är hög ökar mängden information och du kan spela in filmer med hög kvalitet. Detta medför dock större datamängder.

Ställ in bildrutehastigheten och bithastigheten utifrån dina önskemål och syftet med inspelningen.

Justera exponeringen (Expon.kont. typ/exponeringsläge)

När [Expon.kont. typ] är satt till [P/A/S/M-läge] väljer du exponeringsläge med hjälp av kombinationen av slutartid och bländarvärde, precis som vid fotografering av stillbilder.

När [Expon.kont. typ] är satt till [Flex. Expon.läge] kan du ställa in slutartiden, bländarvärdet och ISO-känsligheten automatiskt eller manuellt.

Välja fokuseringsmetod ( Fokusläge/ Fokusområde)

Välj (Kontinuerlig AF) eller (Manuellt fokus) som inställning för [Fokusläge]. Du kan specificera skärpeinställningsområdet genom att ställa in [Fokusområde].


Även vid inspelning med manuell skärpeinställning kan du temporärt gå över till autofokus på följande sätt.

 • Tryck på den specialknapp som [AF På] är tilldelad eller tryck ned avtryckaren halvvägs.
 • Tryck på den specialknapp som [Ögon-AF] är tilldelad.
 • Peka på motivet på bildskärmen.

Spela in filmljud med 4 kanaler

Anslut XLR-adapterhandtaget (medföljer endast med ILME-FX30) eller ett Sony-originaltillbehör med stöd för 4 kanaler och 24-bitars ljudinspelning till kamerans multi-gränssnittssko.

Tips

 • Du kan även tilldela funktionen för start/stopp av filminspelning till en önskad knapp.
 • Det går att snabbt ställa in skärpan under filminspelning genom att trycka ner avtryckaren halvvägs. (Det kan hända att ljudet av autofokuseringen kommer med i inspelningen i somliga fall.)
 • Det går att ändra inställningarna för ISO-känslighet, exponeringskompensation och skärpeinställningsområde medan man filmar.
 • Det kan hända att användningsljud från kameran och objektivet spelas in vid filminspelning. För att förhindra att ljud spelas in sätter du [Ljudinspelning] till [Av].
 • För att förhindra att ljudet från zoomringen kommer med i inspelningen när du använder ett motorzoomobjektiv rekommenderar vi att du använder objektivets zoomspak vid filminspelning. Var försiktig när du använder objektivets zoomspak så att inte spaken slår över.

OBS!

 • En ikon som anger att data håller på att skrivas visas efter tagningen. Ta inte ut minneskortet medan denna ikon visas.
 • Du kan inte börja spela in en film medan data skrivs. Vänta tills skrivningen av data är klar och ”STBY” visas innan du börjar spela in en film.
 • Om ikonen (överhettningsvarning) visas betyder det att kamerans temperatur har stigit. Stäng av kameran och vänta tills den har svalnat och är redo att använda igen.
 • Kameran tenderar att bli varm när man filmar länge i taget. Detta beror inte på något fel. Det kan även hända att [Kameran är överhettad. Låt den svalna.] visas. Stäng av kameran i sådana fall och vänta tills den har svalnat och är redo att använda igen.
 • Se ”Inspelningsbar tid för filmer” för information om hur länge det går att filma åt gången. När filminspelningen tar slut kan du spela in en annan film genom att trycka på knappen REC igen. Det kan hända att inspelningen avbryts för att skydda produkten beroende på produktens eller batteripaketets temperatur.