Varningsmeddelanden

Ställ in område/datum/tid.

 • Ställ in området, datumet och klockan. Om produkten inte har använts på länge, så ladda upp det inbyggda återuppladdningsbara reservbatteriet.

Batteriladdningen för låg.

 • Bildkopieringsfunktionen respektive bildsensorrengöringsfunktionen kommer inte att aktiveras eftersom den återstående batterinivån är för låg. Ladda upp batteripaketet eller använd en AC-adapter.

Kan inte använda minneskortet. Formatera?

 • Minneskortet har formaterats i en dator så att filformatet har ändrats. Välj [Enter], och formatera sedan om minneskortet. Därefter går det att använda minneskortet igen, men observera att alla tidigare data på det blir raderade. Formateringen kan ta en stund. Om samma meddelande fortfarande visas så byt minneskort.

Minneskortsfel

 • Ett inkompatibelt minneskort är isatt.
 • Formateringen misslyckades. Formatera om minneskortet.

Kan inte läsa minneskortet. Sätt i minnekortet igen.

 • Ett inkompatibelt minneskort är isatt.
 • Minneskortet är skadad.
 • Minneskortets kontaktdel är smutsig.

Minneskortet är låst.

 • Minneskortet som används är försett med en skrivskyddsomkopplare eller raderingsskyddsomkopplare som är inställd på låst läge (LOCK). Ställ in omkopplaren på lagringsläget.

Slutaren kan inte öppna eftersom minneskortet inte är isatt.

 • Det sitter inget minneskort i det minneskortsfack som har valts med [Inspelningsmedia] eller [Inspelningsmedia].
 • Om du vill kunna utlösa slutaren även när inget minneskort är isatt i kameran, så ställ in [Utlöser utan kort] [Möjlig]. I det fallet sparas inga bilder.

Detta minneskort kanske inte kan spela in/upp på normalt sätt.

 • Ett inkompatibelt minneskort är isatt.

Kan inte visa.

 • Det kan hända att bilder som är lagrade med andra produkter eller bilder som modifierats på en dator inte visas på rätt sätt.
 • Datorbearbetning som t.ex. radering av bildfiler kan leda till att det uppstår fel i bilddatabasfilerna. Reparera i så fall bilddatabasfilerna.

Kontrollera att linsen är monterad. Ställ in "Utl.utan obj." i menyn till "Möjlig" för en lins som inte stöds.

 • Objektivet är inte rätt monterat, eller inget objektiv alls är monterat. Om detta meddelande visas när ett objektiv är monterat, så ta av objektivet och sätt på det igen. Om detta meddelande visas ofta, så kontrollera om kontakterna på objektivet och produkten är rena eller ej.
 • Ställ in [Utl.utan obj.] till [Möjlig] när produkten ska monteras på ett astronomiskt teleskop eller liknande eller vid användning av ett objektiv som inte stöds.

Kameran är överhettad. Låt den svalna.

 • Produkten har blivit varm eftersom tagningen har pågått länge. Stäng av produkten och vänta tills den har svalnat och är redo att ta bilder igen.

(Överhettningsvarning)

 • Produktens temperatur har stigit eftersom tagningen har pågått länge.

(Fel i databasfil)

 • Antalet bilder överskrider det maximala antal som den här produkten kan hantera i en databasfil.

(Fel i databasfil)

 • Det går inte att registrera data i databasfilen. Importera alla bilderna till en dator och återställ sedan minneskortet.

Bilddatabasfilfel

 • Det har uppstått ett fel i bilddatabasfilen. Välj MENU (Tagning) → [Media][Återst. bilddtbas].

Systemfel
Kamerafel. Stäng av och sedan på strömmen.

 • Ta ut batteripaketet och sätt sedan i det igen. Om detta meddelande visas ofta, så kontakta närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.

Fel i bilddatabasfil. Återställa?

 • Det går inte att spela in eller spela upp filmer eftersom bilddatabasfilen är skadad. Återställ bilddatabasfilen enligt anvisningarna på skärmen.

Förstoring ej möjlig.
Bilden kan inte roteras.

 • Det kan hända att det inte går att förstora eller rotera bilder som är tagna med andra produkter.

Kan ej skapa fler mappar.

 • Det finns en mapp på minneskortet vars första tre siffror är ”999”. Det går inte att skapa fler filer i den här kameran.

(Varning för fel på kylfläkten)
Det är fel på kylfläkten. Uppsök reparationsservice.

 • Kylfläkten fungerar inte som den ska. Kontakta en lokal auktoriserad Sony-serviceverkstad.