Ljudinspelningsnivå

film, slow motion och quick motion

Du kan justera inspelningsnivån för ljudet för den inbyggda mikrofonen och indata från mikrofonuttaget med hjälp av nivåmätaren. Denna funktion går inte att använda under inspelning i slow motion/quick motion.

  1. MENU (Tagning) → [Ljudinspelning][Ljudinspelningsnivå].
  2. Välj önskad inställning genom att trycka på höger/vänster sida på styrratten.

Menypunktsdetaljer

+:
Används för att höja inspelningsvolymen.
-:
Används för att sänka inspelningsvolymen.

Tips

  • Ställ in [Ljudinspelningsnivå] på en lägre nivå för att spela in filmer där ljudet är högt. Det ger ett mer naturtroget ljud. Ställ in [Ljudinspelningsnivå] på en högre nivå för att spela in filmer där ljudet är svagt, så att ljudet går lättare att höra. Kontrollera att ljudvolymen är på lämplig nivå genom att kontrollera ljudinspelningsvolymen med de anslutna hörlurarna eller ljudnivåmätaren på kameran.
  • För att återställa ljudinspelningsnivån till standardinställningen trycker du på (radera)-knappen.

OBS!

  • Signalbegränsaren används alltid, oavsett [Ljudinspelningsnivå]-inställningarna.
  • Punkten [Ljudinspelningsnivå] går bara att ställa in när tagningsläget är inställt på filmläget.