AF På

stillbild, film, slow motion och quick motion

Det går att ställa in skärpan utan att trycka ned avtryckaren halvvägs. Inställningarna för punkten [Fokusläge] används.

  1. MENU (Installation) → [Anpassa funktion][Inst spec.kn/ratt] eller [Inst spec.kn/ratt] → önskad knapp och tilldela sedan funktionen [AF På] till knappen.
  2. Tryck på den knapp som [AF På]-funktionen är tilldelad till.
    • Vid filminspelning kan du ställa in skärpan automatiskt genom att hålla ned specialknappen som funktionen [AF På] är tilldelad, även i läget för manuell skärpeinställning.

Tips

  • Ställ in [AF m.avtryckare][Av] om du inte vill att autofokusen ska användas när du trycker på avtryckaren.
  • Ställ in punkterna [AF m.avtryckare] och [För-AF][Av] för att ställa in skärpan på ett visst avstånd där du förutsäger att motivet kommer att befinna sig.