Välja skärpeinställningsområde (Fokusområde)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Ställ in typen av skärpeinställningsram vid fotografering med autofokus. Välj läge utifrån motivet.

 1. MENU (Fokus) → [Fokusområde][Fokusområde] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Brett:
Skärpan ställs automatiskt in på ett motiv som täcker hela området på skärmen. När man trycker ner avtryckaren halvvägs i stillbildstagningsläget tänds en grön ram runt det område som skärpan är inställd på.

Zon:
Välj en zon på bildskärmen att ställa in skärpan på, så väljer kameran automatiskt skärpeinställningsområde.

Mittenfixering:
Används för att automatiskt ställa in skärpan på motiv i mitten av bilden. Använd detta läge tillsammans med skärpelåset för att skapa önskad bildkomposition.

Punkt: S/Punkt: M/Punkt: L:
Används för att flytta skärpeinställningsramen till önskat ställe på skärmen för att ställa in skärpan på ett ytterst litet motiv inom ett snävt område.

Utöka punkt:
Om produkten inte lyckas ställa in skärpan på en viss punkt använder den skärpeinställningspunkter runt [Punkt] som andrahandsprioritet för skärpeinställningen.

Spårning:
Detta läge går bara att ställa in när punkten [Fokusläge] är inställd på [Kontinuerlig AF]. När man trycker ner avtryckaren halvvägs och håller den där följer produkten motivet inom valt autofokusområde. Flytta markören till [Spårning][Fokusområde]-inställningsskärmen, och välj sedan önskat startområde för fokusföljningen genom att trycka till vänster/höger på styrratten. Du kan även flytta startområdet för spårningen till önskat ställe genom att ange området som en [Spårning: Zon], [Spårning: Punkt S]/[Spårning: Punkt M]/[Spårning: Punkt L] eller [Spårning: Utöka punkt].


OBS!

 • Punkten [Fokusområde] är fast inställd på [Brett] i följande lägen:
  • [Intelligent auto]
 • Det kan hända att skärpeinställningsområdet inte tänds när avtryckaren trycks i botten med en gång.
 • När tagningsläget är satt till [Film] eller [S&Q-motion] eller vid filminspelning kan inte [Spårning]väljas för [Fokusområde].


Exempel på hur skärpeinställningsramen visas

Skärpeinställningsramens utseende varierar på följande sätt.


När man ställer in skärpan på ett stort område

Exempel på en skärpeinställningsram vid skärpeinställning på ett större område

När man ställer in skärpan på ett litet område

Exempel på en skärpeinställningsram vid skärpeinställning på ett mindre område

 • När [Fokusområde] är inställt på [Brett] eller [Zon] kan skärpeinställningsramen växla mellan ”När man ställer in skärpan på ett stort område” och ”När man ställer in skärpan på ett litet område” beroende på motivet eller situationen.
 • När ett objektiv med A-fattning är monterat med hjälp av en monteringsadapter (LA-EA3 eller LA-EA5) (säljs separat) kan det hända att skärpeinställningsramen för ”När man ställer in skärpan på ett litet område” visas.

När skärpan har ställts in automatiskt med hjälp av hela bildskärmsområdet

Exempel på en skärpeinställningsram när skärpan har ställts in automatiskt med hjälp av hela bildskärmsområdet

 • När man använder någon annan zoomfunktion än den optiska zoomen gäller inte inställningen för punkten [Fokusområde], och skärpeinställningsramen visas med en streckad linje. Autofokusen prioriterar området i och runt mitten av bilden.


Flytta skärpeinställningsområdet

 • Du kan flytta skärpeinställningsområdet genom att använda multi-valknappen när [Fokusområde] är inställt på följande parametrar:
  • [Zon]
  • [Punkt: S]/[Punkt: M]/[Punkt: L]
  • [Utöka punkt]
  • [Spårning: Zon]
  • [Spårning: Punkt S]/[Spårning: Punkt M]/[Spårning: Punkt L]
  • [Spårning: Utöka punkt]

  Genom att ställa in [Fokusstandard]-funktionen för mitten på multi-valknappen i förväg, går det att flytta tillbaka skärpeinställningsramen till mitten på bildskärmen genom att trycka i mitten på multi-valknappen.

Tips

 • När [Fokusområde] är satt till [Punkt] eller [Utöka punkt] kan du flytta skärpeinställningsramen över ett större avstånd åt gången med multi-valknappen genom att sätta [Fördr. av AF-omr.] till [Stor].
 • Det går att flytta skärpeinställningsramen snabbt genom att peka och dra på bildskärmen. Ställ in [Pekfunktion][På] och [Pekfunk. under tagn.][Pekfokus] i förväg.


Följa motivet tillfälligt under tagning av stillbilder (Spårning på)

Det går att tillfälligt ändra inställningen för [Fokusområde] till [Spårning] när du håller specialknappen som är inställd för [Spårning på] intryckt i förväg. Inställningen för [Fokusområde] innan du aktiverade [Spårning på] ändras till motsvarande [Spårning]-inställning.

Till exempel:

[Fokusområde] innan du aktiverar [Spårning på] [Fokusområde] när [Spårning på] är aktiverat
[Brett] [Spårning: Brett]
[Punkt: S] [Spårning: Punkt S]
[Utöka punkt] [Spårning: Utöka punkt]


Fasavkännings-AF

När det finns fasavkännings-AF-punkter inom autofokusområdet använder produkten en kombination av fasavkännings-AF och kontrast-AF.

OBS!

 • Fasavkännings-AF går bara att använda när ett kompatibelt objektiv är monterat. Om du använder ett objektiv som inte har stöd för fasavkännings-AF kan du inte använda följande funktioner.

  • [Automatisk AF]
  • [Känsl. AF-spårn.]
  • [Käns. AF-objektb.]
  • [AF-övergångsha.]

  Observera även att om man använder ett redan befintligt objektiv kan det hända att fasavkännings-AF inte går att använda om man inte uppdaterar objektivet.