Tagning av stillbilder (Intelligent auto)

I det här avsnittet beskrivs hur du tar stillbilder i läget [Intelligent auto]. I läget [Intelligent auto] ställer kameran automatiskt in skärpan och bestämmer automatiskt exponeringen baserat på tagningsförhållandena.
 1. Tryck på MODE (läge)-knappen, använd styrratten för att välja [Intelligent auto] och tryck i mitten på styrratten.
  Tagningsläget ställs in på (Intelligent auto).

 2. Justera bildskärmens vinkel och håll i kameran.
 3. När ett zoomobjektiv är monterat går det att förstora bilden genom att använda zoomspaken eller zoomringen.
 4. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan.
  När skärpan är inställd för bilden hörs det ett pip och indikatorn ( o.s.v.) tänds.

 5. Tryck ner avtryckaren helt.

För att själv välja skärpeinställningssätt ( Fokusläge / Fokusområde)

Genom att ange ett skärpeinställningssätt, till exempel genom att välja (Enbilds-AF) för landskap eller stilla motiv och (Kontinuerlig AF) för motiv som rör sig, går det lättare att ställa in skärpan på önskat motiv. Du kan även ange skärpeinställningens position och räckvidd med [Fokusområde].


Tagning med skärpeinställning på mänskliga ögon

Funktionen [Anskt-/ögnpr AF] under [Ansikte/Öga-AF] är aktiverad som förval, vilket innebär att du kan använda funktionen Ögon-AF omedelbart.


Används för att ta bilder med skärpan låst på önskat motiv (skärpelås)

När du ställer in skärpan på motivet låses skärpan när avtryckaren trycks ned halvvägs. Gå över till önskad bildkomposition och tryck ned avtryckaren helt för att ta bilden.

 • Du kan låsa skärpan på motiv som inte rör sig. Sätt [Fokusläge] till (Enbilds-AF).
 • Om du ställer in [Fokusområde][Mittenfixering] går det lättare att ställa in skärpan på motiv som är placerade i mitten på skärmen.

Tips

 • När produkten inte kan ställa in skärpan automatiskt blinkar skärpeindikatorn och det hörs inget pip. Komponera om tagningen eller ändra inställningar för fokusläge eller fokusområde. I läget [Kontinuerlig AF] tänds (skärpeindikatorn) och det hörs inget pip för att markera att skärpan är inställd.

OBS!

 • En ikon som anger att data håller på att skrivas visas efter tagningen. Ta inte ut minneskortet medan denna ikon visas. Om du gör det kan inte bilderna lagras på normalt sätt.