Just. exp.stndard. (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Används för att justera kamerans standard för korrekt exponeringsvärde för respektive mätsätt.

  1. MENU (Exponering/Färg) → [Expon.kompens.][Just. exp.stndard.] → önskat mätsätt.
  2. Ställ in önskat värde som mätstandard.
    • Det går att ställa in ett värde från -1 EV till +1 EV i steg om 1/6 EV.

Mätsätt

Det inställda standardvärdet kommer att tillämpas när du väljer motsvarande mätsätt i MENU (Exponering/Färg) → [Mätmetod][Mätmetod].

Multi/ Centrumvägd/ Spot/ Gensn. hel skärm/ Markera

OBS!

  • Exponeringskompensationsvärdet påverkas inte när [Just. exp.stndard.]-inställningen ändras.
  • När spot-AEL används låses exponeringsvärdet i förhållande till det värde som är inställt för [Spot].
  • Standardvärdet för M.M-läget (manuell mätning) ändras i förhållande till värdet som är inställt för [Just. exp.stndard.].
  • Värdet som är inställt med [Just. exp.stndard.] lagras i bildens Exif-data separat från exponeringskompensationsvärdet. Exponeringsstandardvärdet adderas inte till exponeringskompensationsvärdet.
  • Om man ställer in punkten [Just. exp.stndard.] under gaffling, återställs antalet bilder för gafflingen.