ISO (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Ljuskänsligheten uttrycks som ett ISO-värde (rekommenderat exponeringsindex). Ju högre nummer, desto högre ljuskänslighet.

 1. ISO (ISO-känslighet)-knapp → önskad inställning.
  • Du kan även välja MENU (Exponering/Färg) → [Exponering][ISO].
  • Värdet går att ändra i steg om 1/3 EV genom att vrida antingen på den främre ratten eller på styrratten. Värdet går att ändra i steg om 1 EV genom att vrida på den bakre ratten.

Menypunktsdetaljer

ISO AUTO:
ISO-känsligheten ställs in automatiskt.
ISO 50 – ISO 102400:
Används för att ställa in ISO-känsligheten för hand. Ju högre värde, desto högre ISO-känslighet.

Tips

 • Det går att ändra omfånget för ISO-känsligheten som ställs in automatiskt i [ISO AUTO]-läget. Välj [ISO AUTO], tryck på höger sida på styrratten, och ställ in önskade värden för [ISO AUTO maximalt] och [ISO AUTO minimalt].
 • Ju högre ISO-värdet är, desto mer störningar blir det i bilderna.
 • Vilka ISO-värden som går att välja varierar beroende på om man tar stillbilder, filmar eller använder spelar in i slow motion/quick motion.
 • Vid filminspelning går det att använda ISO-värden mellan 100 och 32000. Om ISO-värdet är inställt på ett högre värde än 32000 ändras inställningen automatiskt till 32000. När filminspelningen är klar återgår ISO-värdet till den gamla inställningen.
 • Vid filminspelning går det att använda ISO-värden mellan 100 och 32000. Om ISO-värdet är inställt på ett lägre värde än 100 ändras inställningen automatiskt till 100. När filminspelningen är klar återgår ISO-värdet till den gamla inställningen.
 • Det tillgängliga området för ISO-känslighet varierar beroende på inställningen för [Gamma] under [Bildprofil].
 • Det tillgängliga ISO-känslighetsområdet ändras när filmer i RAW-format skickas till en annan enhet som är ansluten via HDMI.

OBS!

 • [ISO] är satt till [ISO AUTO] i följande tagningslägen:
  • [Intelligent auto]
 • När ISO-känsligheten är inställd på ett lägre värde än ISO 100, kan det hända att ljusstyrkeomfånget (dynamikomfånget) som går att lagra för motiv minskar.
 • Om man väljer [ISO AUTO] med tagningsläget inställt på [P], [A], [S] eller [M], justeras ISO-känsligheten automatiskt inom det inställda området.
 • Om du riktar kameran mot en extremt stark ljuskälla under tagning av bilder med en låg ISO-känslighet kan det hända att ljusa områden i bilden registreras som svarta områden.