Registrering av nuvarande skärpeinställningsområde (Reg. AF-område)

stillbild

Det går att tillfälligt flytta skärpeinställningsramen till en förbestämd position med hjälp av en av specialknapparna. Denna funktion är praktisk vid tagning av scener där motivets rörelser är oförutsebara, som t.ex. sportscener. Med denna funktion går det att snabbt byta skärpeinställningsområde i förhållande till situationen.

Hur man registrerar skärpeinställningsområdet

 1. MENU (Fokus) → [Fokusområde][Reg. AF-område][På].
 2. Ställ in skärpeinställningsområdet på önskat ställe och håll sedan Fn (Funktion)-knappen intryckt.

Hur man hämtar fram det registrerade skärpeinställningsområdet

 1. MENU (Installation) → [Anpassa funktion][Inst spec.kn/ratt] → önskad knapp och välj sedan [Regist. AF-omr. intr.].
 2. Ställ in kameran på tagningsläget, håll den knapp intryckt som [Regist. AF-omr. intr.]-funktionen är tilldelad till, och tryck sedan ner avtryckaren för att ta bilder.

Tips

 • När en skärpeinställningsram är registrerad med hjälp av [Reg. AF-område], börjar den registrerade skärpeinställningsramen blinka på bildskärmen.
 • Om du ställer in [Lås reg. AF-område] för en specialknapp går det att använda den registrerade skärpeinställningsramen utan att hålla knappen intryckt.
 • Om [Reg. AF-omr.+AF På] är inställd för en specialknapp, ställs skärpan in automatiskt med hjälp av den registrerade skärpeinställningsramen när man trycker på knappen.

OBS!

 • Skärpeinställningsområdet går inte att registrera i följande fall:
  • När [Pekfokus] används
  • När den digitala zoomfunktionen används
  • När [Pekspårning] används
  • Under skärpeinställning
  • När skärpelåset används
 • Det går inte att ställa in [Regist. AF-omr. intr.][Vänsterknapp. funk.], [Högerknapp. funk.] eller [Nedknapp].
 • Det går inte att hämta fram det registrerade skärpeinställningsområdet i följande fall:
  • När tagningsläget är satt till [Intelligent auto], [Film] eller [S&Q-motion]
 • När punkten [Reg. AF-område] är inställd på [På], är [Lås funktionsdelar]-inställningen fast inställd på [Av].