Lås funktionsdelar

stillbild, film, slow motion och quick motion

Det går att ställa in om multi-valknappen och rattarna ska låsas eller ej när man trycker in Fn (Funktion)-knappen och håller den intryckt.

  1. MENU (Installation) → [Rattanpassning][Lås funktionsdelar] → önskad inställning.
    • För att låsa kontrollerna håller du ned Fn (funktion)-knappen tills meddelandet ”Låst.” visas på bildskärmen.

Menypunktsdetaljer

Av:
Multi-valknappen, den främre ratten, bakre ratten och styrratten låses inte även om man trycker in Fn (Funktion)-knappen och håller den intryckt.
Endast multivälj.:
Multi-valknappen låses
Ratt + Hjul:
Den främre ratten, den bakre ratten och styrratten låses.
Alla:
Multi-valknappen, den främre ratten, den bakre ratten och styrratten låses.

Tips

  • Det går att frigöra låset genom att hålla Fn (Funktion)-knappen intryckt igen.
  • Du kan låsa alla knappar och rattar utom avtryckaren genom att trycka och hålla in MENU-knappen och Fn (funktion)-knappen samtidigt under fem sekunder. Tryck och håll in MENU-knappen och Fn-knappen samtidigt på nytt under fem sekunder för att frigöra låsningen.

OBS!

  • Om du sätter [Reg. AF-område] till [På] kommer [Lås funktionsdelar] att låsas till [Av].