Inst. inspel.media (stillbild/film): Växla insmedia auto

Om ett minneskort som används blir fullt eller om du har glömt att sätta i ett minneskort i ett fack går det att lagra bilder på det andra minneskortet.

  1. MENU (Tagning) → [Media][Inst. inspel.media][Växla insmedia auto] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Kameran börjar automatiskt spela in på det andra minneskortet när ett minneskort som används blir fullt eller om du har glömt att sätta i ett minneskort.
Av:
Kameran utför inte [Växla insmedia auto].


Hur kameran byter minneskortsfack

Vid lagring av både stillbilder och filmer på samma minneskort:

När bilder inte går att lagra på minneskortet som används ändras inställningarna för [Inspelningsmedia] och [Inspelningsmedia] automatiskt och bilderna lagras på det andra minneskortet.

När det andra minneskortet blir fullt efter bytet börjar kameran att lagra i det gamla facket igen.


Exempel: När [Inspelningsmedia] och [Inspelningsmedia] under [Inst. inspel.media] båda är satta till [Plats 1]

Figur som visar hur lagringsdestinationen går att växla mellan fack 1 och fack 2

Gråa delar i figuren: Bildlagring

(A): Går inte längre att lagra på minneskortet (på grund av bristande kapacitet osv.).

(B): Minneskortet byts mot ett lagringsbart kort.Vid lagring av samma bild samtidigt på två minneskort:

  • [Inspelningsmedia] eller [Inspelningsmedia] under [Inst. inspel.media] är satt till [Samtidig insp.].

När något av minneskorten blir fullt lagras bilder på det andra kortet.
När du byter ut det fulla minneskortet mot ett lagringsbart minneskort kan kameran återigen lagra bilder samtidigt med den valda inställningen.


Exempel: [Inspelningsmedia] och [Inspelningsmedia] är båda satta till [Samtidig insp.]

Figur som visar hur lagringsdestinationen går att växla mellan fack 1 och fack 2

Gråa delar i figuren: Samtidig lagring kan användas.

Ljusgrå del i figuren: Samma bild kan inte lagras samtidigt.

(A): Går inte längre att lagra på minneskortet (på grund av bristande kapacitet osv.).

(B): Ett lagringsbart minneskort är isatt.Vid tagning av bilder separat på två minneskort i RAW- och JPEG/HEIF-format:

  • När punkten [Inspelningsmedia] under [Inst. inspel.media] är inställd på [Sortera insp.]

När något av minneskorten blir fullt börjar kameran lagra på det andra minneskortet i både RAW-format och JPEG/HEIF-format.
När du byter ut det fulla minneskortet mot ett lagringsbart minneskort kan kameran återigen lagra de båda typerna av bilder separat med den valda inställningen.


Exempel: När [Filformat] för fack 1 är satt till [RAW] och [Filformat] för fack 2 är satt till [JPEG]

Figur som visar hur lagringsdestinationen går att växla mellan fack 1 och fack 2

Gråa delar i figuren: Bilder sorteras efter filformatet.

Ljusgrå del i figuren: Bilder kan inte sorteras.

(A): Går inte längre att lagra på minneskortet (på grund av bristande kapacitet osv.).

(B): Ett lagringsbart minneskort är isatt.

Tips

  • Bilderna lagras på minneskortet i det fack som visas på skärmen med en pilsymbol. När kameran växlar fack med hjälp av [Växla insmedia auto] ska minneskortet i det tidigare facket bytas ut mot ett inspelningsbart minneskort.
  • Vid inspelning av både stillbilder och filmer på ett och samma minneskort ändras inställningarna för [Inspelningsmedia] och [Inspelningsmedia] automatiskt när facket byts. Om du vill använda det aktuella facket innan du byter ska du välja det önskade facket med [Inspelningsmedia]/[Inspelningsmedia].
  • Om du vill spela in med inställningarna för [Inspelningsmedia] och [Inspelningsmedia] ska du sätta [Växla insmedia auto] till [Av].