Fil-/mappinst.

Konfigurera inställningar som är relaterade till mappen och filnamnet för den stillbild som ska tas.

  1. MENU (Tagning) → [Fil][Fil-/mappinst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Filnummer:
Du kan ange hur filerna för stillbilder ska numreras.
[Serie]: Filnumren återställs inte för varje mapp.
[Nollställ]: Filnumren nollställs för varje mapp.
Ange filnamn:
Du kan ange de tre första tecknen i filnamnet.
Mappnamnsformat:
Du kan ändra hur mappnamnen tilldelas.
[Standardformat]: Mapparna namnges som ”mappnummer + 5 valfria tecken”. Exempel: 100MSDCF
[Datumformat]: Mapparna namnges som ”mappnummer + Y (sista siffran för årtalet)/MM/DD”.
Till exempel: 10020405 (mappnummer: 100, datum: 04/05/2022)

Tips

  • Inställningarna för [Filnummer] och [Ange filnamn] gäller för både fack 1 och fack 2.
  • När [Filnummer] är satt till [Serie] kommer filnumren att tilldelas i ordningsföljd mellan minneskorten i facken även om du ändrar inställningen för [Inst. inspel.media][Inspelningsmedia] mellan fack 1 och 2.
  • När [Mappnamnsformat] är satt till [Standardformat], kan de fem sista tecknen i mappnamnet ställas in med [Ny mapp].

OBS!

  • Det går bara att använda stora bokstäver, siffror och understrykningstecken i [Ange filnamn]. Du kan inte att använda ett understrykningstecken som första tecken.
  • De tre tecknen som anges med [Ange filnamn] gäller bara för filer som är tagna efter det att inställningen angetts.