Styra kameran via en dator (Fjärrdatorfunktion)

Det går att använda en Wi-Fi- eller USB-anslutning osv. för att fjärrstyra produkten från en dator, inklusive sådana funktioner som att ta bilder och lagra bilder på datorn.

När kameran är ansluten till en smartphone går det inte att styra kameran från en dator. Kontrollera först att kameran inte är ansluten till en smartphone.


  1. MENU (Nätverk) → [Överföra/Fjärr][Fjärrdatorfunktion] → Välj ett alternativ som du vill ställa in och välj sedan önskad inställning.
  2. Anslut kameran till datorn och starta Imaging Edge Desktop (Remote) på datorn.
    Nu går det att styra kameran med Imaging Edge Desktop (Remote).
    • Anslutningsmetoden mellan kameran och datorn varierar beroende på inställningen för [Ansl.metod Fj.dator].

Menypunktsdetaljer

Fjärrdator:
Används för att ställa in om [Fjärrdator] ska användas eller ej. ([På] / [Av])
Ansl.metod Fj.dator:
Används för att ställa in anslutningsmetoden när kameran är ansluten till en dator med [Fjärrdator]. ([USB]/[Wi-Fi Direct]/[Ans Wi-Fi-åkpkt])
Ihopparning:
Om [Ansl.metod Fj.dator] är inställt på [Ans Wi-Fi-åkpkt] ska du para ihop kameran med datorn.
Wi-Fi Direct-info.:
Visar den information som behövs för att ansluta kameran från datorn när [Ansl.metod Fj.dator] är inställt på [Wi-Fi Direct].
Dest. för spara stillb.:
Används för att ställa in om stillbilder ska lagras både i kameran och datorn vid PC Remote-tagning. ([Endast dator]/[Dator+Kamera]/[Endast kamera])
Spar. bildstrl. dator:
Används för att välja filstorlek för bilder som ska överföras till datorn när [Dest. för spara stillb.] är inställt på [Dator+Kamera]. Det går att överföra antingen JPEG/HEIF-filen i originalstorlek eller en JPEG/HEIF-fil som motsvarar 2M. ([Original]/[2M])
RAW+J sp. b. dator:
Används för att välja vilken sorts filer som ska överföras till datorn när punkten [Dest. för spara stillb.] är inställd på [Dator+Kamera]. ([RAW & JPEG]/[Endast JPEG]/[Endast RAW])
RAW+H PC spara bild:
Används för att välja vilken sorts filer som ska överföras till datorn när punkten [Dest. för spara stillb.] är inställd på [Dator+Kamera]. ([RAW & HEIF]/[Endast HEIF]/[Endast RAW])
Spara JPEG-strl PC/Spara HEIF-strl PC:
Används för att välja storleken för bilder som ska sparas på datorn när [Dest. för spara stillb.] är satt till [Dator+Kamera]. ([Stor storlek]/[Liten storlek])


Ansluta kameran till datorn

När [Ansl.metod Fj.dator] är inställt på [USB]

Anslut USB Type-C-uttaget på kameran till datorn med en USB-kabel.


När [Ansl.metod Fj.dator] är satt till [Wi-Fi Direct]

Använd kameran som en åtkomstpunkt och anslut datorn direkt till kameran via Wi-Fi.

Välj MENU(Nätverk) → [Överföra/Fjärr][Fjärrdatorfunktion][Wi-Fi Direct-info.] för att visa Wi-Fi-anslutningsinformation (SSID och lösenord) för kameran. Anslut datorn till kameran med Wi-Fi-anslutningsinformationen som visas på kameran.


När [Ansl.metod Fj.dator] är satt till [Ans Wi-Fi-åkpkt]

Anslut kameran till datorn via Wi-Fi med hjälp av en trådlös åtkomstpunkt. Kameran och datorn måste paras ihop i förväg.

Välj MENU(Nätverk) → [Wi-Fi][Tryck på WPS] eller [Inst. åtkomstpunkt] för att ansluta kameran till den trådlösa åtkomstpunkten. Anslut datorn till samma trådlösa åtkomstpunkt.
Välj MENU → (Nätverk) → [Överföra/Fjärr][Fjärrdatorfunktion][Ihopparning] på kameran och använd sedan Imaging Edge Desktop (Remote) för att para ihop kameran och datorn. Välj [OK] på bekräftelseskärmen för hopparningen som visas på kameran för att avsluta parkopplingen.

  • Hopparningsinformationen raderas när du initierar kameran.

OBS!

  • När ett minneskort som inte går att spela in är isatt i kameran går det inte att lagra några stillbilder även om [Dest. för spara stillb.] är inställt på [Endast kamera] eller [Dator+Kamera].
  • När [Endast kamera] eller [Dator+Kamera] är valt och inget minneskort är isatt i kameran, frigörs inte slutaren även om [Utlöser utan kort] är inställt på [Möjlig].
  • [RAW+J sp. b. dator] och [RAW+H PC spara bild] kan endast ställas in när [Filformat] är satt till [RAW & JPEG] eller [RAW & HEIF].