Visa info Wi-Fi

Används för att visa kamerans Wi-Fi-information, t.ex. MAC-adressen, IP-adressen osv.

  1. MENU (Nätverk) → [Wi-Fi] [Visa info Wi-Fi].

Tips

  • Annan information än MAC-adressen visas i följande fall.
    • När punkten [FTP-funktion] under [Funk. för FTP-överf.] är inställd på [På], och en Wi-Fi-anslutning har upprättats.
    • När punkten [Fjärrdator] är inställd på [På] och punkten [Ansl.metod Fj.dator] är inställd på [Ans Wi-Fi-åkpkt] under [Fjärrdatorfunktion], och en Wi-Fi-anslutning har upprättats.